Яслар – элимиздинъ сеними

Яслык – яшавда энъ де кызыклы, завыклы, сенимлерге эм мыратларга толган шак. Мыратлар ман бирге яслардынъ алдында уьйкен яваплылык та турады. Олардынъ билими, алдындагы борышларды тувра эм тез шешип болувы ман элимиздинъ келеектеги онъайлыгы байланыслы.

Суьйинишке, бизди сукландырган ясларымыз аз тувыл. Олар, билим алган окув ошакларында оьзлерин ийги яктан коьрсетип, ата-аналарынынъ, кардашларынынъ юрегин куьезге толтырадылар.

Янъыларда яс авылдасымыз Юсуф Ханов (суьвретте), Москва Йол-коьлик технический университетининъ Махачкаладагы филиалынынъ колледжин тек «5» белгилерге окып тамамлап, кызыл дипломнынъ иеси болды. Юсуф онда окыган йылларда олимпиадаларда, туьрли шараларда катнасып баргылы орынларды алган, ога бир неше Сый грамота да тапшырылган. Колледжде ногай яс оьзин нызамлы, тербиялы этип коьрсеткен эм онынъ ата-анасы сонынъ директоры С. Гасановтан Разылык хат алганлар.

Сонда булай деп язылган:
«Аявлы Магомет-Али Юнусович эм Аминат Абдуллаевна! Сизди аьлемет оьзгерис пен кутлайман – увылынъыз Юсуф Йол-коьлик колледжин уьстинликли окып тамамлаган! Педагогикалык коллектив атыннан увылынъызга ийги тербия бергенинъиз уьшин уьйкен разылык билдиремен. Ол оьзин терен ойлап, кыйынлыклардан оьтип билген, ийги сырагылар коьрсетип болган студент этип коьрсетти. Балалар – ата-анадынъ йолын бардырувшылар. Сиз янъы билимлер ашылувынынъ шайытлары болдынъыз, кеденъизге исти суьйип эм яшавда яратувшы болып уьйреткенсиз. Сизге ден савлык, онъайлык, танълык йораймыз».

Акыйкатлай да саьбийлер – ата-аналарынынъ йолын алувшылар. Юсуф Терекли-Мектеб авылынынъ коьримли аьеллерининъ бирисинде оьскен, А.Джанибеков атындагы орта мектебинде окыган. Атасы Магомет-Али Юнусович белгили журналист, ногай шаири, ана тилин саклавга савлай оьмирин багыслап келген эм келеди, анасы Аминат Абдуллаевна окувшыларга эсап сабагыннан коьп йыллар узагына А.Джанибеков атындагы мектебинде билим берген.

Юсуфтынъ колледжде алган билимлерин исинде кулланганын да мага коьр-меге туьсти. Ол биз ислеген организацияда практика оьткенде билимининъ негизи берк экенин сезбей болмадым. Юсуф оьзине берилген борышка яслар кепте янасып, усталык пан толтырды.

Юсуфтынъ, баьри яслардай болып, алдында мынъ йоллар ятады. Солардынъ ишинде оны бийик уьстинликке келтиргенин сайлап алганын йорайман.

Н.Кожаева.