Ясуьйкенлердинъ коьнъиллери табылды

Ямагатлыктынъ эсин ясуьйкенлердинъ маьселелерине каратар ниет пен, Халклар ара эслилердинъ куьни белгиленеди. Аьдетинше, Ногай районында эслилер куьнине багысланган айлык озгарылады, соьйтип шаралар савлай казан ай узагына оьтедилер. Сонынъ уьшин шаралар планы туьзилген эм яваплы аьдемлер беркитилинген. Планга коьре социаллык куллыкшылары боьлик специалистлери мен бирге эсли яшавшылардынъ уьйлерининъ аьллерин карап шыктылар.

Эслилер эм сакатлар куьндизги ял алув боьлигининъ куллыкшылары казан айдынъ 5-нши куьнинде Грозный каласына 18 эсли аьдемге экскурсия уйгынладылар. Социаллык буйымлар ман пайдаланувшылар каладынъ коьрнекли ерлеринде болдылар.

Солай ок бу айда Ногай патшалык драмалык театры «Театраллык фейерверк» спектаклин коьрсетти, сол Терекли-Мектеб авылынынъ администрациясы «Ногайский район» МО-сында КЦСОН ман биргелес аьрекетлеви аркалы болды. Терекли-Мектеб, Нариман, Батыр-Мурза авылларынынъ социаллык куллыкшылары эсли аьдемлерди тегин спектакльге еткердилер. Спектакльден алдын кутлав соьзи мен Орталык етекшиси Г.Капитуллаева эслилер алдына шыгып соьйледи.

Халк яратувшылыгынынъ эм маданият оьрленуьвининъ орталыгында казан айдынъ 14-нши куьнинде онынъ етекшиси С.Караянов эм КЦСОН етекшисининъ коьтергишлеви мен, солай ок фильмнинъ авторы Э.Кожаева разылыгын беруьви мен эслилер уьшин тегин «Кадрия» документаллык-художестволык фильми коьрсетилди. Оннан сонъ орталыктынъ фойесинде ясуьйкенлер уйгынлавшыларга эм социаллык куллыкшыларына каратылган разылык соьзлерин айттылар. Мунда баьриси 154 эсли аьдем катнасты.

Сол куьн Куьнбатар, Батыр-Мурза, Терекли-Мектеб авылларында социаллык эм авыл маданият уьйлерининъ куллыкшыларынынъ куьш салувы ман, авыл администрация эм предпринимательлердинъ карыж яктан коьмеги мен тыншаюв кешликлер оьткерилдилер, сыпыралар курылдылар. Белгиленген шараларда 80 эсли аьдем ортакшылык этти. Орта-Тоьбе эм Уьй-салган авылларында да эслилердинъ куьни 15-нши казан айында белгиленди.

Кумлы авылында авыл администрациясынынъ карыж яктан коьмеги мен социаллык куллыкшылары эсли яшавшыларга тыншаюв кешлик уйгынладылар. Мунда сыйлы конаклар эсабында «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Р.Насыров, район Хатын-кызлар советининъ председатели А.Манкаева болдылар. Конаклар байрам уйгынлавшылардынъ шалысувларына йогары белги бердилер. Кешликке 48 эслилер шакырылдылар. Баьриси 26 мынъ маьнет акша шыгарылды.

Червленные Буруны авылындагы «Юлдуз» банкет залында да авылдынъ администрациясынынъ карыж яктан коьмеги мен социаллык куллыкшылары байрам шара уйгынладылар. Шара озгарувга 60 мынъ маьнет акша шыгарылган. Сосы куьн Бораншы авылында 30 эсли яшавшылары шакырылып, байрам концерти озгарылган эм берекетли сыпыра курылган.
Соьйтип эслилердинъ уьйлерининъ аьллерин тергеп шыгув сырагылары ман куьшли керексинген 100 гражданларга Яшавшыларды социаллык якта н коршалав фонды ман материаллык ярдам этилинген. Солардынъ сырасында 33 гражданга азыклар элтенген, 67 эсли яшавшыга ястык, ювыркан тыслары пайланган.

КЦСОН-нынъ тилек салувы ман Яшавшыларды социаллык яктан коршалав фонды ман ялгыз яшаган эсли аьдемлерге савкатлар алмага 5 мынъ маьнет акша шыгарылган. Орталыктынъ етекшиси боьлик етекшилери мен бирге казан айдынъ 1-де 14 эслидинъ уьйине барып кутлаган. Баьриси Яшавшыларды социаллык яктан коршалав фонды ман 70158 маьнет акша шыгарылган.

8 ялгыз яшаган ясуьйкенлердинъ уьйлери ярастырылган. Тагы да «Волонтерлар ярдамы» акция бойынша окувшы-волонтерлар социаллык куллыкшылары ман бирге 3 эсли аьдемнинъ уьйин йыйып, енъил ярастырув эткенлер.

Баьриси Эслилердинъ куьнине багысланган айлык бойынша районда озган шараларда 1010 яшавшылар катнасканлар.

Г.Капитуллаева,
«Ногайский район» МО-сында КЦСОН етекшиси.
Суьвретлерде: ясуьйкен К.Кошекбаевти кутлап барган мезгили; Карагас авылында.