Ясуьйкенлеримиздинъ парахатлыгын саклап

Аьлиги кыйынлы заманларда яс- уьйкенлеримиз уьйде олтырадылар, тек бар сондай аьдемлер, кимге уьйлеринде олтырмага заман йок. Олар – социаллык куллыкшылары, олар эсли аьдемлерге, сакатларга уьйде олтырув куьнлерди оьткермеге ярдам этедилер.

– Аьлиги заманда куллык коьп болды, биз карайтаган ясуьйкенлерге бир якка да шыкпага ярамайды, олар мараздан сакланып, уьйлеринде олтырадылар. Мен карайтаган тогыз ясуьйкеним бар, олардынъ кайбирисининъ уьйине барып, ис борышыма коьре этилинмеге керек куллыкларды этемен – туькеннен азык-туьлик, аптекадан дарманлар аькелемен, куьн сайын уьйди йыйнайман. Эсли аьдемге эс керек, олар ялгыз болганга коьре, оьз ойларына, эскеруьвлерине коьмиледилер. Сондай заманда биз олар ман хабарлаймыз, – деп айтады Эльбике Абибулла кызы Кокенова. Ол Карагас авылында социаллык куллыкшысы болып 12 йылдан бери ислейди.
Эльбике Кокеновады ясуьйкенлер сеним мен куьтедилер, неге десе ялгыз яшайтаган аьдемлерге бу хатын дуныяда не болаятырганын, авылда кайдай оьзгерислер болганы акында хабарлайды. Ясуьйкенлер уьйден шыкпайдылар, сога коьре социаллык куллыкшысы оларды баска аьдемлер мен байланыстырады.
Ясуьйкенлер мен Эльбике Абибулла кызы коронавируслы инфекция акында да соьйледи, сакланмага кереги акында анълатув хабарлар юритеди. Мараздынъ кавыфлыгы эсли аьдемлерди тынышсызландырмай болмайды, ама Эльбике Кокенова оларга ийги соьзлер айтады. Ясуьйкенлерге барганда, социаллык куллыкшылары баьри кавыфсызлык амалларын тутадылар, олар маскалар, колгаплар, бир-бир заманларда халатлар да киедилер.
Коронавирус пан куьресуьвде социаллык куллыкшылары врачлар ман бирге алдыда турадылар. Кашан да, олардынъ куллыгы тынышлардан тувыл, оларга да коркынышлы, неге десе кайбирисининъ балалары, ян косаклары, ата-аналары бар. Социаллык куллыкшыларына авырымага яраймайды, сол заман олар карайтаган ясуьйкенлер не болмага керек.
Аьр бир ясуьйкенде социаллык куллыкшыларынынъ телефон номерлери бар, олар керек болса, тел согадылар, мага коьре, сол дурыс зат, неге десе эсли аьдемлер олар ман соьйлесе, парахат боладылар.
Социаллык куллыкшылары бир-бириси мен байланыс тутадылар, бир-бирисин коьтергишлейдилер, неге десе туьзилип турган кыйынлы аьллерде оларга да коьтергишлев керекли.
Дурыс, заманлар кыйынлы, ама социаллык куллыкшылар да, олар карайтаган ясуьйкенлер де аьллер туьзилер деген сеним мен яшайдылар. Келер заман – мараз югар деп коркпай, ясуьйкенлеримиз паркка, авылдасларга барып кыдырмага, уныклар ман заман озгармага боларлар. Тек баьриси де аман болсынлар.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: Э.Кокенова авыл яс- уьйкени М.Авасова ман.