Ясуьйкенлер несили уьшин

Республикамыздынъ бас каласы Махачкалада Дагестаннынъ Социаллык фондынынъ негизинде ясуьйкенлер несили уьшин орталык ашылган. Соннан алдын, 16-ншы февраль куьнинде, Дагестаннынъ премьер-министри Абдулмуслим Абдулмуслимов ясуьйкенлер несил ваькиллери бир-бириси мен аьллессин уьшин республикада биринши орталыктынъ шатлыклы аьлде ашылув шарасында ортакшылык этти.

Бу орталык Дагестаннынъ Социаллык фондынынъ клиентлер службасынынъ майданында орынласкан.
Баслап сыйлы конаклар кызыл лентады кестилер, сонъ оларга орталыктынъ боьлмелерин коьрсеттилер.
ДР Социаллык фондынынъ етекшиси Магомед Исаев билдиргенлей, орталыкта туьрли темаларга йолыгыслар, хабарласувлар, конкурслар, уьйретуьв дерислер озгарылаяк. Билимлендируьв программалардан баска болып, конаклар ял алувын туьрли ойынлар ман, бирге суьйикли фильмлерин карав ман озгармага, оьзлерининъ финанс яктан, компьютер мен пайдаланув яктан билимлерин арттырмага болаяклар. Аьр пенсионерге янына якын каьр таппага эп туьзуьв мыратта, олардынъ аьрисине эс каратылып, аьр бириси мен байланыс тутылып, айырым хабарласувлар да юритиледи.
Социаллык фондынынъ яшавга шыгарылган ой-ниетине коьре, бу майдан эсли ясларына еткен, армаганда да белсенли яшав кебинде оьз оьмирлерин бардырып, янъы билимлер алмага эм яркын сезимлерге бийленип яшамага суьйгенлер уьшин ашылган, а Махачкалада ондай аьдемлер саны – 125 мынъга ювык.