Ясыл байлыкларды саклайык

Орманлар – дуныядынъ оькпелери. Орманларды саклавдынъ акында кайсы заманларда да айтылган, боьтен де ызгы йылларда. Орманларды саклав – аьлиги заманга келисли борышлардынъ бириси болады. Йыл сайын Ер 100 миллионга ювык терек йойытады. Соьйтип маьселелерге эс каратар эм орманлардагы те- реклерди шабувды токтатар ниетте 2012-нши йыл ООН Халклар ара орманлар куьнин белгилемеге маслагат эткен.

Халклар ара орманлар куьни 21-нши мартта белгиленеди. Сол куьн босына сайланмаган. Март айдынъ сонъында табиат уйкыдан уянады, тереклер ясылланып, коьз карасты сукландырадылар. Язлык шакта коьз алдындагы ярасык тереклерге карап, олардынъ токтавсыз шабылувы акында яны авырувсыз тынълап эм шеттен карап турмага боьтен де кыйын болаяк.
Ногай районында Халклар ара орманлар куьнинде тереклер олтыртылады. 18-нши мартта йол алган Савлайроссиялык «Эс бавы» акциясында катнаспага, «Ногай орманшылык» етекшиси Феруза Дикинова яшавшыларды шакырады. Акция бойынша баьри яны авырыган аьдемлер яшаган орамында болсын, оьзининъ азбарында, бавында болсын, терек шашпага керек. Ногай орманшылык куллыкшылары йыл сайын сосы куьн тереклер шашадылар. Бу акцияда Ногай район туьрли организациялар куллыкшылары катнасадылар.
Ногай орманшылык куллыкшылары районымызды яйнаган бавларга айландырар мырат пан аьрекетлейдилер. Язлык эм куьз шакларында олар районымыздынъ авылларынынъ шетиндеги кумларды токтатар уьшин япыраксыз джузгун эм баска оьсимликлер шашадылар. Солай ок шабылган тереклердинъ орынына кайтадан оьсимликлер олтыртадылар. Сосы ак ниетли аьрекетте баьримиз де биргелесип Ногай орманшылыгына ярдам этсек, бек ийги болар эди. Келеек несиллерге асабалыкка кумлар баскан тувыл, ясыл, оьсимликлерге бай шоьлди калдырмага шалысайык.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Ногай район орманшылык куллыкшылары ман джузгун шашылган мезгилде.