Яс аркады тербиялав – бас борыш

Оьз билимин кенъейтуьв уьстинде яратувшылыклы ис аьрекетин бардыратаган окытувшылардынъ куллыкларын коьрсетер ниет пен мектеблерде, район, республика кезеклеринде аз шаралар озгарылмайдылар. Сондай шаралардынъ бириси – «Йыл окытувшысы». Аьр йыл сайын бу шарада ийги деген де ийги окытувшылар оьзлерининъ куьшлери мен, ойларынынъ теренлиги мен сынасадылар. Шарада катнаскан окытувшы оьзине таныс болмаган балалар ман ис аьрекетти бардырады, оларга оьзининъ сабагы бойынша дерисин береди. Оьткен окув йылдынъ ишинде де бу шара аьдеттегиндей болып басланды, тек яшав аьллерине коьре болар, бираз иркилген эди.

Буьгуьнлерде «Йыл окытувшысы-2020» деген шарасынынъ тамамлары келтирилдилер. Баслап бу шара район орталыгымызда, сонъ зона кезегинде, буьгуьнлерде республика бойынша болып озды. Сонда бизим ердесимиз, Орта-Тоьбе орта мектебининъ окытувшысы Рустам Магомед увылы Кокенеев (суьвретте) ортакшылык этип, савгалы уьшинши орынга тийисли болды.
Шара оьткен юма ишинде озгарылды. Мунда йыйылган окытувшылардынъ баьрисин де оьз кесписине суьйим, яратувшылык аьрекет биргелестирген эди.
Рустам Магомед увылы да «Криминогенли аьллерде байыр кавыфсызлык» деген тема бойынша ОБЖ дерисин берди. Ол оьз дерисинде аьр бир балага уьйкен эс берип карады эм заманга келисли аьллерде туьзип, билим стандартыннан шыкпай, берди.
Рустам Магомед увылы Кокеневти ак юрегимизден йогары уьстинликлерди, алдыда Россия Федерациясы бойынша озатаган шараларда оьзининъ атын ийгилик пен айттырганын сагынаман. Буьгуьн, сиз йогары дережеде атынъызды айтырдынъыз, биз сизи мен оьктемсиймиз.
Г.Курганова.