Яс аьеллерди беркитпеге амал береек

Язбадан сонъ _________

Россия Президенти Владимир Путиннинъ РФ Федераллык Йыйынына каратылган Язбасы ызгы куьнлерде патшалыгымыздынъ бас ямагат-политикалык оьзгерислерининъ бириси болады. Соны ман байланыста янъыларда ДР Халк Йыйынынынъ депутаты, республикалык парламентининъ Курылыс, ЖКХ, коьлик эм байланыс бойынша комитетининъ председатели Мурат Мамаев оьз ойын билдирген.

– Россия Президентининъ Язбасынынъ бас пункты эм маьнеси – ол элимиздинъ демографиялык аьллерине эс этуьв эм соны ийгилендируьв. Бизим эсимизде, 1990-ншы йылларда ойсыз юритилген рынок реформаларынынъ сырагысында туьзилген авыр социал-экономикалык аьллерде элимиз бойынша балалар тувувы кемигени. Буьгуьнлерде сол демографиялык «шукыр» айлак та оьткир сезиледи: яслар саны аз, эсли аьдемлер саны коьп. Ол зат патшалыгымыздынъ келеектегисине кавыфлык тувдырады. Президенттинъ окыган Язбасынынъ иштелиги сол маьселе мен тар байланыслы.

Меним ойыма коьре, В.Путиннинъ Язбасында элимизде балалардынъ тувувын оьстируьв уьшин белгилеген программалары эм проектлери ал деп биздей аз санлы халклар уьшин онъайлы. Ол аз болса да, аьеллерди саклав, балаларды асыл этуьв яктан патшалыгымыздынъ этпеге онъланатаган баслапкы материаллык ярдамлары болады. Элбетте, Президенттинъ айтувы ман бара-тура бу маьселеге тагы да айырым маьне берилеек. Мен ол затты коьнъил ярдамы деп те айтар эдим, неге десе элимиздинъ етекшиси ана капиталын эндигиси бир бала тувган аьелге де беруьв акында айтувы ман энъ баслап яс аьеллерди, ясларды колтыклавды бас маьселе деп санайды. Оларды аьел курувга, балалар оьстируьвге шакырады. Дурысында да Путин белгилеген материаллык ярдамлары яс аьеллерди беркитпеге амал береек.

Соны ман бирге патшалыгымыздынъ етекшиси эндигиден армаган Россияда кризислер заманы кутылып, социал-экономикалык яктан илгери абытлар алынып басланганын билдирди.