Яс кеспишилери мен йолыгыс оьтти

ДР Правительствосында ______________

Дагестаннынъ министрлер кабинетининъ аькимбасы Артем Здунов сары тамбыз айынынъ 1-20-ншы куьнлерине дейим оьтеек WorldSkills Russia «Яс кеспишилери» деген VIII Миллет чемпионатынынъ сайлав финалынынъ катнасувшылары ман йолыгысты. Бу ярысларда республикамыз атыннан 16 компетенциялары бойынша 18 катнасувшылары ортакшылык этееклер.

– Билимимиздинъ эм материаллык-техникалык базасынынъ эсабы бойынша, биз сизге ярыста катнаспага эм келеектеги кеспилик яшавынъызда баьри яктан да демевлик этип келеекпиз, – деди ярыс катнасувшыларына премьер. Артем Здуновтынъ белгилевине коьре, бу йыл ишинде сондай коьплеген ярыслар онлайн кебинде оьтееклер. Премьер Дагестан Республика ярыстынъ баьри компетенцияларында катнасувга шалыспага керегин де белгиледи.

Баска болып Дагестаннынъ социаллык оьрленуьв эм ис министри Изумруд Мугутдинова VIII Миллет чемпионатынынъ финалынынъ сайлав кезегине аьзирлик юруьви акында кыскаша айтты.

«Успех» деген республика бойынша ясларды куллык пан канагатлав орталыгынынъ етекшиси Тамерлан Буганов та материаллык-техникалык базасынынъ аьзирлик оьлшеми акында хабарлады.

Йолыгыстынъ сонъында Артем Здунов катнасувшыларга уьстинликлер йорады эм баьри ягыннан да оларга демевлик этилеегине соьз берди.