Яс несилге – баьтирлик коьрими

Аьлиги заманнынъ баьтирлери – Украина еринде озгарылып турган согыс спецоперациясынынъ катнасувшылары. Олар бизим кавыфсызлыгымыз уьшин яв ман куьресип, куьшлерин де, янларын да аямайдылар.

Орта-Тоьбе авыл орта мектебининъ окувшылары согыс спецоперациясыннан уьйине отпускка келген Мурза Даутов пан йолыгыстылар. Оьзи окыган мектебке кайтип келмесин ол. Коьп хабарлар айтты ол йолдасларынынъ баьтирликлери акында окувшыларга, балалардынъ соравларына яваплады. Окувшылар Мурзады кызыксынып, тынъладылар. Онынъ айтувы ман, яслар, ясы еткенде, аьскерлер сырасында эр борышын толтырмага керек, неге десе Аталыкты коршалавга аьзирлик болмага тийисли.
Шатлыклы линейкада «Молодая гвардия» яс юнармеецлердинъ отряды катнасты. Тербиялав иси бойынша директордынъ орынбасары Сеперхан Казманбет кызы Джумагишиева айтувына коьре, сондай йолыгыслар оьз эли уьшин оьктемлик сезимин балалардынъ юреклеринде кеплейдилер.
– Окувшылар оьз коьзлери мен шынты баьтирлер бизим касымызда яшайтаганын коьрдилер, йигитлик, Аталыкка суьйим, намыслык сондай инсанлардынъ касиетлери экенин анъладылар, – деп айтты ол.
Биз ясларымызга тез арада енъуьв мен уьйге кайтканын йораймыз.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: М.Даутов пан йолыгыста.