Яс несилге коьрим болып келедилер

Бу йылдынъ караша айынынъ 27-нши куьнинде Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районында Туркия элинде оьткен халклар ара футбол бойынша турниринде биринши орынга тийисли болган катнасувшыларын эм Савлайроссиялык орам футболы бойынша турнирининъ енъуьвшилерин савгалавы шатлыклы аьлде оьтти.

– Ногай районында спорттынъ сол кеби оьрленип барады. Спортсменлеримиздинъ енъуьвин уьйкен оьктемлик пен белгилеймиз. Олар яс несилге коьрим болып келедилер. Яс аьдемлердинъ спортка маьне беруьви бизди бек суьйиндиреди. Спортсменлеримиз келеекте де уьйкен енъуьвлери мен бизди суьйиндиреегине, республикамызды туьрли кезекли ярысларда данъклаягына сеним этемиз, – деди Ногай районынынъ администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвшиси Мурат Хапиштов. Карашай-Шеркеш Республикасынынъ спорт эм физкультура бойынша министрининъ орынбасары Мурат Агировтынъ белгилеви мен республикадынъ Ногай районынынъ футбол ойнавшылары етискен уьстинликлеринде токтамаягында сенимин билдирди. Баска болып, ол ясларымыздынъ сондай йогары етимиси уьшин оьктемсуьви эм олардынъ алдында аьли де коьп енъуьвлер эм уьстинликлер болаягы акында айтты. Спортсменлерге келеекте оьрленуьвди йорады.

Спортсменлер болса, йыйылганларга йылы йолыгыс уьшин разылыгын билдирдилер. Келеекте де футбол суьювшилерин оьз етимислери мен суьйиндирмеге соьз бердилер.
Шарадынъ сонъында Ногай районынынъ артистлери йыйылганларга концерт программасын коьрсеттилер.

Суьвретте: ойын енъуьвшилери.