Яс несилге уьлгили коьрим боладылар

Янъыларда Ногай районынынъ Батыр-Мурза авылында оьз гражданлык борышын яваплы толтырып согыс спецоперациясы юрген ериннен кайткан ердесимизди Наиль Насыровты хош коьрип алдылар. Кыска заманга тыншаювга келген согыс спецоперация катнасувшысы ман Батыр-Мурза авыл орта мектебинде йылы йолыгыс уйгынланып озгарылды. Мунда Наиль Джанибекович Насыров йыйылганларга алдышылыктагы куьндегиликлер, Россия аьскершилерининъ йигитликлери акында хабарлады. Сол йолыгыста окувшылар Элимиздинъ шынты патриотларынынъ сапаты – Аталыкка суьйим эрклик эм йигерлик болатаганы, солай болып, йигитлер касымызда яшайтаганы акында айттылар. Окувшылар согыс спецоперациясынынъ катнасувшысын уьйкен кызыксынув ман тынъладылар, соравлар бердилер, ятлавлар окыдылар, йырлар йырладылар. Шарада катнасканлар аьскершилик борышына алаллыгы уьшин Наиль Джанибековичке разылыгын билдирдилер, ден савлыкты, енъуьв мен уьйине кайтканын йорадылар.
Белгилеп оьтейик, Ногай районынынъ Батыр-Мурза авылыннан Украина еринде юрген согыс спецоперациясында 8 аьдем ортакшылык этедилер. Аьскерши Наиль Насыров толы болмаган мобилизация бойынша согыс спецоперациясы юрген ерине оьткен йылдынъ кырк кийик айында оьз эрки мен йолланды. Онынъ артыннан эки юмадан сонъ согыс спецоперация юрген ерге оьз эрки мен Наильдинъ атасы шешен еринде оьткен согыс оьзгерисининъ ветераны Джанибек Ниязбекович та кетти. Ол буьгуьнлерде оьз алдына салынган борышын яваплы кепте канагатлав полкында етимисли толтырып келеди.
Наиль Ногай районынынъ Батыр-Мурза авылында тувган, Терекли-Мектебте оьскен. Оннан сонъ, онынъ аьели Москва каласына коьшеди. Мектебти тамамлаган сонъ, ол окувын Дубна каласындагы колледжде бардырады. Наиль аьскершилик борышын Москва областинде авакосмический аьскеринде оьткен. Буьгуьнлерде ердесимиз оьз аьскершилик борышын Херсон областинде разведка бойынша аьскеринде яваплы толтырып келеди. Оьз согыс йолдаслары ман межеде темир йолынынъ кавыфсызлыгын канагатлайды. Кесек заманга тыншаювга келген Аталыкты саклавшыды уьйинде уьйкен суьйиниш саклайтаган эди. Ол экинши кере ата болды, кызы тувган эди. Эндиги Элин саклавшы Наильдинъ эки кызы Риана эм Раяна оьсип, куьезин арттырадылар. Аьсиретли саклаган суьйикли увылынынъ келуьвине онынъ анасы Альфия, иниси Равиль, карындасы Сылухана бек суьйиндилер. Анасы Альфияга согыс оьзгерислери юрген ерге эрин де, увылын да ызлы-ызыннан йиберуьв бек авыр болды, ама кыскаяклы оларды Элининъ коршалавшылары экенин юреги мен анълайды. Солай болып, аьскершиди сагынышлы саклаган кардаш-тувганларынынъ, досларынынъ суьйиниши бек уьйкен эди.
Янъыларда аьскершиге тагы да артына, согыс спецоперациясы юрген ерге, кайтпага заман келди. Наиль фронтка оьзининъ согыс йолдасларына йол алды. Сондай, Наильдей, йигерли ясларымыз Элимиздинъ шынты патриотлары болувы ман оьсип келеятырган несилге уьлгили коьрим болып келедилер.
Г.Нурдинова.
Суьвретлерде: Наиль Насыров; Джанибек Насыров оьз увылы Равиль мен.