Яс несил ногайша соьйлесин деп

Ана тилин таралтув ниет пен районымыздынъ билимлендируьв, маданият учреждениелеринде, китапханаларында коьплеген шаралар озгарылады. Солардынъ коьбисин «Дослар-ТВ» телевидение уйгынлаган. Соьйтип, янъыларда районымыздынъ мектеблерининъ окувшыларынынъ катнасувы ман «Эртегилер» деп аталып, сынас озгарылды. Проектте 10 мектеблер катнастылар, олар ногай язувшыларымыздынъ шыгармалары бойынша коьрсетуьвлер аьзирледилер.

– Бу проектти биз ана тилимизди таралтув ниет пен озгардык. Катнасувшылар ногай язувшылардынъ шыгармаларын кулландылар, С.Капаевтинъ, А.Култаевтинъ, Д.Шихмурзаевтинъ, М.Киримовтинъ, А.Ки- реевтинъ, М.Авезовтынъ асарларын сахнага шыгардылар эм каравшыларды оьз оьнери мен сукландырдылар. Сондай проектлер озгарувымыздынъ бас борышы – ногай язувшыларды, ногай тилди коьтергишлев эм янъы талапларды аянлав. Биз сынасты уйгынлавда эм озгарувда акшалай коьмек эткен спонсорларымызга разылык билдиремиз – «Даир» туькени, «Тезко», Ногай районында Россети, «Марвари» парфюм кампаниясы. Олар бизге салдарлы коьмегин бердилер, – деп хабарлайды сынас акында телевидениединъ куллыкшысы Султан Язлиев.
«Дослар-ТВ» етекшиси Даниял Исакаев туьрли номинациялар бойынша катнасувшыларга савгалар тапшырды. Биринши орынга тийисли болган мектебке 10 мынъ маьнет акша берилеек. Енъуьвшиди «Дослар-ТВ» каравшылары сайлаяклар, телевидениеге язылганлар оьз тавысларын яраган яратувшылык коллективине бермеге боладылар. Сога коьре мен бизим окувшыларды телевидениеге язылмага шакыраман.
«Дослар-ТВ» командасы тагы да бир кере уьйкен маьнели проектти яшавга шыгардылар. Олардынъ кайбирисине разылыгымызды билдиремиз. Сондай шаралар коьп болса, балаларымыз ногайша соьйлер эм ана тилимизди сакламага куьш салар.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: шарадан коьринис.