Яс окытувшылардынъ оьсуьвине уьйкен эс береди

Окытувшыдынъ ис аьрекети аьдемнен тек терен билимди та- лаплап калмайды, сол исти бардырар уьшин, куьш те, шыдамлык та керек болады. Кайдай кыйын болса да, сол кеспиди сайлаганлар да, сав оьмирлерининъ бойында да бардыратаганлар боладылар. Сондай окытувшылардынъ бириси Секерхан Мезеевна Оразбаева болады. Ол асылы ман – Терекли-Мектеб авылыннан. Оьзи коьп балалы татым аьелде тувып-оьскен. Секерхан Мезеевна мектебте де бек ийги окыган окувшылардынъ бириси болган. Оннан сонъ, окытувшы кесписин алар ниет пен Дагестан Республикасынынъ патшалык педагогикалык институтында окып, кеспиди толысынша байырлайды.

Йогары окув ошагын уьстинликли битиргеннен сонъ, Секерхан Мезеевна ис аьрекетин Ногай районынынъ Кумлы авылынынъ мектебинде физика эм эсап сабагыннан окытувшы болып баслады. Яс окытувшы аьр бир дерисине тешкеруьвли аьзирлик коьрип, аьр бир дерисин кызыклы этпеге шалысып иследи. Мектеб етекшилери ягыннан да яс окытувшыдынъ шалыскырлыгы, куьннен-куьнге оьсуьви де сезилмей, белгиленмей калмайды. Ол ис аьрекети басланганлы коьп кетпей, мектеб етекшисининъ окув яктан орынбасары болып беркитилди. Сол исти де ол яваплылык пан бардырды.
Оннан сонъ, Секерхан Мезеевна Ногай районынынъ билимлендируьв управлениесине методист болып шыгады. Соннан бери де 45 йыллар да оьтти. Сол ис орында ислей келип, Секерхан Оразбаева Ногай район мектеблерининъ окытувшыларынынъ кеспи усталыгын коьтеруьв ниет пен, коьп куллыклар этеди. Айтпага, сулыплы окытувшыдынъ озгарган семинарлары коьплердинъ эслеринде заьлимдей заманларга калады, сонда катнаскан окытувшылар оьзлерине коьп янъылыклар да аладылар, оннан сонъ, ис аьрекетлери бойынша алган сулыпты кулланмага шалысадылар. Секерхан Мезеевна кайсы ис орында ислесе де, йолдаслары арасында сый-абырай казанып келген кыскаяклы. Сол шаклы йыллар окытувшылык тармагында мерекешиге коьп зат берди деп айтпага боламыз, оьзи де билгени мен боьлисип, анъламаганын оьзиннен уьйкен, сулыплылардан сорап турган. Коьплеген Сый грамоталар, Разылык хатлар – сондай емисли ис аьрекеттинъ шайытламалары.
2001-нши йыл Секерхан Мезеевнага етимисли эм емисли болды деп айтпага боламыз. Сол йыл Секерхан Оразбаева «Россия Федерациясынынъ ат казанган окытувшысы» эм «Ис ветераны» деген сыйлы атларга тийисли болды.
Секерхан Мезеевна Оразбаева оьзи де, аьелинде эки аьвлетти оьстирип, яшавдынъ кенъ йолына шыгарган. Увылы Арсланбек Саратов каласындагы медициналык окув ошагында стоматолог кесписин алып, буьгуьнлерде ис аьрекетин уьстинликли бардырады. Кызы Эльмирадынъ сайлаган кесписи анасыннан да, аданасыннан да баска, ол болса, экономист кесписин байырлаган. Аьли уьшин Саратов каласында ислейди.
Мереке, соны аьдемлер ювык- лардынъ, кардаш-тувганлардынъ тоьгерегинде йолыкпага суьеди. 70 йыл. Аьдемнинъ оьмирининъ салдарлы кесеги. Сол йыллар ишинде сен яшавдынъ ашшысын да, таьтлисин де коьрмеге уьлгиресинъ. Тек туьнегуьнлерде Секерхан Мезеевна оьзининъ тувган куьнин белгиледи. Мен оны оьзимнинъ атымнан, Ногай районымыздынъ окытувшылары эм китапхана куллыкшылары атыннан тувган куьни мен кутлап, ден савлыкты, наьсипли узак оьмирди йорайман.
Секерхан Мезеевна, балаларынъыз эм уныкларынъыз сизди тек кувандырып, коьнъилинъизге коьнъил косып турсынлар.
Дайым эмишлик, тынышлык болсын.
С.Янгазиева,
китапхана куллыкшысы.
Калинин авылы.
Суьвретте: С.Оразбаева.