Яхшылыкларга сенип, алдыга абыт аламыз

Куьнтувар гороскоп бойынша келеяткан 2023-нши йыл кара сувлы тавшаннынъ (Мысыктынъ) белгиси астында оьтеек. Бу астрологиялык ие ызгы кере бизге 60 йылдынъ артында, узак 1963-нши йыл келген. Сол йыл коьп эллер уьшин бек ийги болган, патшалыклар ара катнаслар йылы болып баслаган, тынышлык келисуьвлер туьзилген. Сога коьре, келеяткан Янъы йылдан да эллер ара эмишликти эм татымлыкты баьри де куьтедилер.

Янъы йылды кайда эм ким мен йолыкпага керек?
Астрологлардынъ белгилеви мен, Тавшан ят аьдемлерди суьймейди, сога коьре Янъы йылды аьел тоьгерегинде йолыгув керек. Байрам кеше конакка барсанъыз, кешки 12 саьатке дейим уьйинъизге кайтынъыз. Эгер уьйкен балаларынъыз бар болса, Янъы йылды бирге йолыкпага оларды уьйинъизге шакырынъыз.
Сыпырага кайдай азыклар аьзирлемеге тийисли?
Сыпырага коькшил яде куьмис туьсли яюв тоьсенъиз. Бу туьслерди Тавшан суьеди. Сыпыранъызда туьрли емислер, ясылшалардан салатлар, балыктан азыклар эркин болсын. Авыр эм майлы аслар коьп аьзирлеменъиз. Солай ок эттинъ кайсы туьрлисин де аьзирлемеге боласыз: коькис, кой, тувар эт эм сондай баскалар. Тек тавшаннынъ этин асып койманъыз, ол астрологлардынъ билдируьви мен, йыл белгисине ярамас. Сыпыранъызда пыхыдан туьрли салатлар этсенъиз, Тавшан бек суьйинер.
Янъы йыллык кешесинде кайдай туьсли кийимлер кийсе ийги?
Гороскоп бойынша Янъы йыл кешесинде хатынлар коькшил, ак, кара туьсли кийимлер кийсе яхшы. Эр кисилер костюм сайламага боладылар.
Ювыкларга эм танысларга байрамда не зат савкатламага болады?
Ногайда савкат тапшырувга уьйкен маьне бериледи. Кайда барса да, халкымыздынъ ваькиллери бир де бос бармайдылар. Боьтен де куьшли эс этиледи Янъы йылга савкат сайлавга. Уьйшиликте кулланылатаган савкатлар ийги болар – савытлар, яювлар яде оьзинъиз писирген таьтли зияпетлер, ярасык кутыктагы шайлар.
Аьзирлеген Н.Кожаева.