Яхшы йолга, выпускник!

Курал айынынъ яз куьни Кумлы авыл Шихмурзаев атындагы орта мектебининъ азбарында оьткен шатлыклы шарага оьз шуваклыгын аямай косты.

Байрам шарады мектеб етекшисининъ тербиялав иси бойынша орынбасары Феруза Абдунасова юритти.

Шарадынъ шатлыклы кесегин выпускниклерди кутлав соьзи мен мектеб етекшиси Кошбийке Нукаева, «Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева, «село Кумли» СП МО аькимбасы Сакинат Елманбетова аштылар. Олар окувшыларга ашык йолды йорадылар, олардынъ етимислерин, мектеб, авыл яшавына коскан уьлислерин белгиледилер, ийги окыган окувшыларына Сый грамоталарын бердилер, йылы йоравларын багысладылар. Авыл аькимбасы мектеб яшавында, окувда, спортта баскаланган окувшыларына акшалай баргысын тапшырды. Байрамды «Сонъгы занъ» деген йырын йыйылганларга Алина Нурлубаева йырлап эситтирди.

9-ншы эм 11-нши класслар выпускниклери туьрли дерислерден окытувшыларга, класс етекшилерине оьз разылык соьзлерин айтып кеттилер. Выпускниклерди биринши окытувшылар атыннан Алия Нурадилова, Феруза Абдунасова, класс етекшилери атыннан Зарема Кутлакаева, Софият Аджигельдиева, ата-аналар атыннан Фарида Рамазанова, Тайрат Толакаева кутладылар.

Выпускниклерди яхшы йолга салмага келген биринши класс окувшылары да ятлавлар окыдылар, йыр йырладылар.

Выпускниклер келеектеги мыратларына йол ашылсын деген ой ман туьрли туьсли шарларын коьк куьмпезине йибердилер, вальс биювин оьнерли бийип коьрсеттилер.
Йогары белгилерге окыган выпускниклери Наби Рамазанов, Алина Джумагельдиева эм биринши класс окувшысы Суюмбике Динисламовага сонъгы занъ бермеге ыхтыяр берилди.
Алдыда – патшалык сынавлар. Сол сынавлар окувшыларымызга енъил берилип, оларды бийик уьстинликлери мен оьтеегине сеним этемиз.
Яхшы йол сизге, выпускниклер!

Г.Нурдинова.