Яшавды арт кайтарсак та, аьскерши кесписин тагы да сайлар эдим

Аьр бир аьдемнинъ тувган уьй ошагы, юрты – баьриннен де баалы. Ол Эли алдында (эр кисилер акында соьз) киели борышын толтырувдан баска болып, ана суьтин де акламага борышлы болады. Олай дегенимиз, эр кисиге йогарыдан – анады, сайлаган косагын, оьзиннен тувган балаларыннан баска болып, элге яв шапканда карсы шыгув борышы да Алладан эмир болып, тапшырылган деп эсиме келеди.

Аьвелгиден алып бизим ногай халкымыздынъ йигитлери аьскершилер деп белгили болып келеди. Тарихимизди актарып карасак та, олардынъ йигерлиги, йигитлиги, эрклиги акында коьп булаклар билдиредилер. Кайсы ерде де олардынъ уллы енъуьвлери акында айтылады… Бизим эр йигитлер Уллы Аталык согысында да коьп ерлерде баьтирлик ислер этип, йогары дережели савгаларга тийисли болып кайтканлар. Кайсы ерде де уьйде сени саклап турган тувганларынъ, уьй ошактынъ йылувы, орамынънынъ коьрки сага дем берип турады. Мунда бизим ата-анамыз, оьзимиз, аданасларымыз, оннан сонъ оьзимиздинъ де балаларымыз тувганлар. Кайдай уьйкен баалыгы бар бизге тувган еримиздинъ. Сондай ойлар коьплеген йигитлеримизди уьйге де сав эсен кайтарганлар. Сондай терен ойлар ман бардырады оьзининъ ис аьрекетин Червленные Буруны авыл яшавшысы Руслан Ибрагим увылы Мусауров.
Руслан оьзининъ ыхтыяры ман аьскерши кесписин сайлаган эр йигитлердинъ бириси болады. Онынъ бу тармакта ис аьрекетин баслаганлы заьлимдей заманлар кеттилер. Аьскерши кесписин сайлай келип, Руслан Ибрагим увылы оны алдыда кайдай кыйынлыклар куьтетаганын билетаган эди.
– Бу кеспиди сайлаганнан сонъ, меним тувра борышым – Элди коршалав. Сога коьре, эл кайда шакырса, мен сол согыс операциясы озатаган ерлерде боламан. Украина еринде аьллер енъиллерден тувыл, мен биринши кере сол якларда 2014-нши йылда болганман, – деп хабарлайды Руслан Ибрагим увылы Мусауров.
Сол йылда ол оьзининъ йигерлиги эм йигитлиги уьшин Суворов атындагы медали мен савгаланган. Бу куьнлерде болса, сулыплы аьскершиге патшалык белгиси – Жуков атындагы медаль тапшырылган.
Бу патшалык савга ман аьлиги заманларда туьрли специальли согыс операциясында болсын, айырым окувларда яде болса, маневрларда Россия Федерациясынынъ ямагат кызыксынувларын эм элин коршалавда оьзининъ байыр менлиги, йигитлигин коьрсеткен йигитлерге бериледи. Элбетте, бизим ердесимиз Руслан Ибрагим увылынынъ бу савгады алмага баьри яктан да ыхтыяры бар эди. Ол катнаскан специальли согыс операциясында оьзи тамада лейтенант, взвод етекшиси болып, коьп етимислерге етисип туры. Онынъ кол астында аьрекет бардыратаган аьскершилер де етекшисининъ ис аьрекети мен бек разылар.
Украина еринде озып турган специальли согыс операциясы да коьплеген яслардынъ оьмирлерин йыракларга аькетип турады. Оьзек те, йойым бек авыр зат. Йолдаслардынъ кетуьви, оьмирлерге атлары данък болып калувы… сол затларды коьрген аьдемге боьтен де кыйын болады. Мен бу макаламды язган шагымда Русланнынъ оьзи мен коьзбе-коьз коьрисип соьйлеп болмадым, бу куьнлерде сондай мырсатымыз йок. Ол Украина еринде, мен – Дагестан Республикасынынъ Ногай шоьлинде. Оьзек те, коьрисип, соьйлеп язылган макаладынъ иштелиги де баска, хабарга толы болаяк эди. Тек сол куьннинъ де болаягына, коькиреги савгаларга толган Руслан ман коьрисип, ол коьргени, билгени акында айтаягына эм мен соны газета окувшыларыма, акылым еткенше, еткереегиме бек сенемен.
Аьли хабарым онынъ аьлейининъ байланысы аркалы язылды. Ога да эрин тувган еринде аман-эсен сав хош алган куьн тезден келгенди йорайман. Тувган ердинъ сербет сувын таткан куьн тез болсын, Руслан Ибрагим увылы.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Р.Мусауров.