Яшавшыларга онъайлыкты бирге туьзедилер

Кизляр районынынъ Огузер авылында «Яслык» деген паркы шатлыклы аьлде ашылды. Сол атты паркка Огузер авыл администрациясынынъ аькимбасы Руслан Ямуржиев, авыл яшавшысы Рашид Сунчалиев бердилер. Объекттинъ ашылувы ман байланыста байрам шарасы авыл администрациясынынъ эм Кизляр районынынъ артистлерининъ маданият эм тыншаюв орталыгынынъ куьшлери мен уйгынланган эди. Огузер авыл яшавшыларын янъы паркынынъ эм балалар уьшин ойын майданынынъ ашылувы ман кутламага Кизляр район аькимбасы Аким Микиров, район депутатлар йыйынынынъ председатели Нурудин Кахиров эм сондай баскалар келген эдилер. Район аькимбасы йыйылганларга уьстимиздеги йылдынъ ишинде регионаллык бюджетиннен шыгарылган амаллары «Единая партия» политикалык партиясынынъ ойы бойынша кабыл этилинип «Местные инициативы» деген проект бойынша социаллык объектлерининъ курылысына эм ямагат ерлерин онъайластырувга карыжланатаганын белгиледи. Муниципаллык образованиелерининъ бюджетиннен акшалай канагатланув болмага керегин, солай болып, меценатлар эм предпринимательлер ягыннан да косым этилингенин белгиледи. Кизляр районынынъ етекшилеви атыннан проектти яшавга шыгарувда ортакшылык эткен савлайына да, айтпага, ООО «Сириус», СПК «Риск» авыл хозяйстволык товар асыллавшыларына, Огузер авылыннан шыккан, буьгуьнлерде республикамыздынъ тысында алыста болып, тувган авылынынъ бактысы уьшин яны авырыганларга разылыгын билдирди.
Баска болып, район аькимбасы ООО «Проект 5» деген подрядлык организация ман толтырылган куллыклардынъ сапатлыгын да белгиледи. «Авыл яшавшыларын бу маьнели оьзгерис пен кутламага суьемен. Мундай объектлер ашылувында проект куьбининъ курувшыларынынъ, етекшилердинъ эм сол исти сапатлы эм заманы ман толтырувында тергевшилердинъ уьйкен уьлиси бар. Сондай объектлерин ашув бек коьнъиллендиреди, боьтен де, районнынъ кишкей яшавшыларынынъ суьйинишин коьруьв бек маьнели. Буьгуьнлерде мундай ойын майданлары сол саьбийлери уьшин салынадылар. Бу йыл ишинде бизге тогыз паркларын эм балалар майданларын салып эм ашпага да туьсти. Олардынъ етеви «Формирование комфортной городской среды» деген ямагат ерлерин онъайластырув ярасыклав программасы бойынша эм экеви Кизляр районынынъ бюджет амалларынынъ эсабында эм экеви де «Местные инициативы» деген проект бойынша яшавга шыгарылганлар. Солардынъ бириси – оныншысы, буьгуьн ашылаятыр, он бириншисининъ курылысы карагыс айынынъ сонъында тамамланаяк. Сондай проектлер бек маьнели, соьйтип, район администрациясы патшалыгымыздынъ эм олардынъ оьзлерининъ демевлик этуьви мен авылды онъайлы этпеге болатаганын коьрсетеди», – деди А.Микиров. Авыл аькимбасы Руслан Ямуржиев оьз соьйлевинде проект етекшилеви бетинде Дагестаннынъ авыл хозяйство эм азык-туьлик министрининъ орынбасары Шарип Шариповка разылык соьзин билдирди. Оннан сонъ Разылык хатларын ООО «Сириус» етекшиси Абдуллах Гасановка, СПК «Риск» председатели Ахмед Шапиевке, дизайн-проекти уьстинде куллык эткен Кайрат Сунчалиевке, баска болып, ХМАО эм Москва каласы бойынша Огузер авылынынъ «Соотечественники» деген ямагатынынъ ваькили Аджимурад Караяновка тапшырды.
Авыл аькимбасынынъ айтувы ман, аьр ким де, ашык еринде саьбийлер мен тыншаюв уьшин ярасык онъайлы ери болар уьшин, коьп куьшин салып келген. Шарадынъ шатлыклы кесегинде район депутатлар йыйынынынъ председатели Нурудин Кахиров, Огузер авыл орта мектебининъ етекшиси Юмазият Куртусумова, ООО «Проект 5» бас етекшиси Магомед Шавлуков эм авыл имамы Магомед Магомедов шыгып соьйледилер. Солай болып, авылдынъ яс яшавшылары Азим Ашимов, Руслан Шакушев эм Иса Рамазанов конакларга наьсипли балалыгы акында ятлавлар окыдылар.
Кызыл лентасы кесилгеннен сонъ, балалар коьптен саклаган такыйкадан сонъ, шенъилшеклерге, зыргалав тоьбешиклерге, спорт ярастырувларына шаптылар. Биюв анълары ман огузершилерге деп, анимация куьби эм артистлер юбанув программасын уйгынлаган эдилер. Белгилеп озайык, Кизляр районында «Местные инициативы» деген проекти бойынша Огузер эм Юбилейное авылларында парклары эм Крайновкада – от туьсуьв ошагын (депо) каралганлар. Эки калган объектлерининъ курылысы 2022-нши йылдынъ карагыс айында тамамланаяк.
Суьвретте:шарадан коьринис.