Яшавшылардынъ властьке сенимлигин арттырады

Туьнегуьн, 25-нши ян- варьде, Дагестаннынъ баьри яшавшылары уьшин коьп- тен куьткен оьзгерис – ДР Аькимбасы Сергей Меликовтынъ халк маьселелери мен байланыслы соравларга явап берген куьн озды.

Бу шара субъект етекшиси яшавшыларды навасызландыратаган маьселелерге кайтип эс каратпага керегин белгиледи.
«Прямая линия» – политикалык аьрекетшиси эм гражданлар ара байланыс туьзилуьвининъ пайдалы кеплерининъ бириси: ол, бир ягыннан, яшавшыларга власть органларынынъ юритетаган аьрекетин ийги анъламага, а, экиншилей, республика етекшилигине яшавшылар маьселелери акында толы аьлинде билмеге эп туьзеди.
Коьп соравларга явап алганлар республика яшавшылары. Солардынъ ишинде
– турак-коммуналлык секторында орын табатаган маьселелер, яшавшыларды электроэнергия, сув эм газ бан тийислисинше эм сапатлы канагатлав ман байланыслы енъил тувыл соравлар, маданият, билимлендируьв, савлык саклав эм баска тармакларда приоритетли проектлерди армаганда яшавга шыгарылувы эм сондай баскалар. Бу йыл оларга СВО катнасувшыларынынъ аьеллерин коьтергишлев мен байланыслы соравлар да косылды.
«Прямая линия» халк- тынъ властьке сеними бар экенин белгиледи.
Республика яшавшылары уьшин бу маьнели оьзгерис акында толы информация ман газетамыздынъ кезекли номеринде таныспага боласыз.
Л.Ибрагимова.