Яшавшылар кабыл этилинди

Янъыларда Терекли-Мектеб авылынынъ Эдиге орамында орынласкан «Газпром Межрегионгаз Махачкала» ООО Ногай район территориаллык участогында табиат газ кулланувшылары кабыл этилинди. Туьрли соравлары болып, мунда келгенлерге «Газпром Межрегионгаз Махачкала» ООО Ногай район территориаллык участогынынъ етекшиси Махмуд Караев явап берди. Гражданларды кабыл этуьвинде «Ногайский район» МР администрациясынынъ муниципаллык муьлки эм ерди тергеви бойынша боьлигининъ алдышы специалисти Зульмира Телекниязова ортакшылык этти.

Мунда келгенлердинъ соравлары табиат газын кулланганлары уьшин йыйналган борыштынъ кадери мен, счетчик алатын кайзаман авыстырмага кереги мен, соны заманы ман авыстырмаганы сырагысында йолыккан маьселелери мен, ай сайын газды кулланганлары уьшин тоьлемеге тийисли акшадынъ санын билдирген кагыт келуьви мен байланыслы эдилер. Олардынъ аьр бирисине Махмуд Караев анъламлы аьлде, толы явап берди.
– «Кулланган табиат газ оьлшемин эсаплав алатын газ кулланувшылар аьр он йыл ишинде авыстырмага кереклер. Эгер авыстырмага акша яктан амал болмаса, заманы еткенде, (бизим куллыкшыларга билдирип) оны Кизляр каласына аькетип, аьли де кулланув заманын создырмага болады. Белгиленген алаттынъ авыстырмага заманы келгенин билдируьв бизим борыш болмаса да, биз район яшавшыларынынъ онъайлыгын ойлап, ногайшылык пан эртеректен билдиремиз.
Абонент заманы ман счетчикти авыстырмай, онынъ газ кулланганы уьшин тоьленеек акшасы уьй квадратурасы ман саналса, бу айырым маьселе болады. Бу ерде газ кулланувшы толы кепте коьрсетилинген борышты тоьлемеге керек болады. Газ кулланувшы туьскен аьлин енъил этер уьшин, бу аьсерде уьйинде яшаган аьдемлердинъ санын коьрсетуьвши кагытын авыл администрациясыннан алмага болады», – деди ол.
«Газпром межрегионгаз Махачкала» ООО Ногай район территориаллык участогына келгенлердинъ коьбиси сонынъ етекшисининъ ийги куллыгын белгиледилер эм разылыгын билдирдилер. Олардынъ сырасында газ кулланганы уьшин коьп борышларын билдиретаган кагытлар келуьви токталганы ман байланыста савбол айтканлар да болдылар. Ама яшавшылар сырасында газ кулланганлары уьшин тоьленмеге керек акшадынъ кадерин коьрсеткен кагыт келгенди суьйгенлер де бар эдилер. М.Караев сондай кагытты «Газпром межрегионгаз Махачкала» ООО йибермеге тийисли экенин анълатты.
Махмуд Караев «Газпром межрегионгаз Махачкала» ООО Ногай район территориаллык участогын 2015-нши йылдан алып етекшилейди. Сол йыллар ишинде республикалык программа бойынша Орта-Тоьбе эм Шумлелик авылларына табиат газы тартылган. Солай ок Ногай районынынъ орталыгыннан узак ерде орынласкан авылларда тергевши (контролер) барады, сол саялы яшавшылар Терекли-Мектеб авылына бармай, оьзлери яшаган авылларында газ кулланганлары уьшин акша тоьлемеге боладылар.
Н.Кожаева.
Суьвретте: гражданлар кабыл этилинген мезгили.