Яшавшылар кабыл этилинеди

Россия Федерациясынынъ Президентининъ тапшырувы ман Россия Конституциясынынъ куьни 2019-ншы йылдынъ 12-нши карагыс айында куьндизги 12 саьаттен кешеги 20 саьатке дейим ортакроссиялык гражданларды кабыл этуьв куьни оьткериледи. «Ногайский район» МР администрациясында гражданларды район аькимбасы оьзи эм онынъ орынбасарлары буьгуьн кабыл этедилер.

Солай ок гражданларды кабыл этуьв видео-конференц-байланыс, видеобайланыс эм аудио-байланыс йорыгында юритилеек.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ уполномоченныйы аьризе беруьвшидинъ макуллыгы ман авызлама берилген соравларды шешуьв мен каьр шегетаган органлардынъ уполномоченныйларына каратылган байыр соравын видео-конференц-байланыс, видеобайланыс эм аудиобайланыс кебинде канагатлаяк.

Гражданларды кабыл этуьвге келген аьр бир аьдем паспорты ман, тири шерет йорыгында кабыл этилинеди.