Яшавшылар ман йолыгысты

Коьлем информациялар амалларыннан Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Алимович Меликовтынъ Кубыла Дагестаннынъ районлары эм калалары бойынша ис борышлары ман юргени акында ийги янъылык акында эситтим. Уьш куьн узагында бизим газетадынъ сайтында онынъ 10 муниципаллык туьзилислеринде эм 20-дан артык объектлеринде болганы белгили болды.

Ол – халкка уьйкен куьез эм олар атыннан республика басшысына – сый-оьрмет, неге десе, яшав коьрсеткенлей, субъектлердинъ йогары ис орынларындагы етекшилер халкка ондай эс сийрек каратадылар. Республикада болатаган оьзгерислер акында баьри билдируьвлер мен таныс болса да, онынъ байыр визити эм яшавшылар ман аьллесуьв республикадынъ социал-экономикалык эм ямагат-политикалык яшавында болатаган оьзгерислер акында энъ дурыс эм аян аьллерди кеплейди. Соны ман байланыста визит бойынша белгили болган маьселелерди шешуьвге каратылган токтаслар алынады эм оларды яшавга шыгарув уьстинде юритилмеге мырат салынады.
Ак юректен Кубыла Дагестаннынъ яшавшылары уьшин суьйинемен. Оларда табиат ярасыклыгын эм байлыгын, оьз маданиятынынъ яркын якларын коьрсетпеге эп болды, солай ок тынышсызландыратаган эм оларды шешуьвде Сергей Алимовичтинъ коьмегине сенетаган маьселелер мен боьлистилер.
Регион Аькимбасынынъ айтувы ман, ол баска муниципаллык туьзилислерине де эс каратаягын билдирди, эм республикамыздынъ сырт районларында болмага ниети бары акында айтты, Ногай районын айырым белгиледи. Хош келсин!
Л.Уразаева,
Россия Журналистлер союзынынъ агзасы.