Яшавымыздынъ эм исимиздинъ бас негизи

26-ншы шилле – Дагестан Республикасынынъ Конституциясынынъ куьни

Муннан 25 йыл артта Дагестан Республикасынынъ Конституционлык йыйыны элдеги туьрленген ямагат-политикалык эм социал-экономикалык аьллеринде республикадынъ янъы Асыл Законын кабыл этпеге амалсыз болган.

Соьйтип, Дагестаннынъ янъы Конституциясы кабыл этилинип алынган эм ол коьп миллетли республикамызды бирлестируьвде, онынъ бузылувын токтатувда эм илгери оьрленуьвин белгилевде уьйкен маьнели орынды туткан. Бас деп Конституциямыз Дагестан Республикасы Россия Федерациясынынъ субъекти эм айырылгысыз кесеги деген статусын беркитти, республикадынъ власть эм ерли самоуправление органларынынъ аьрекетининъ, демократиялык, гражданлык ямагатын туьзуьвдинъ принциплерин белгиледи.

Дагестаннынъ баьри халкларынынъ эм яшавшыларынынъ закон алдында тенълиги, ой эм соьз, намыс эм дин тутув эркинлиги, билимленуьвге, оьз тиллерин, маданиятларын, аьдет йорыкларын саклавга, социаллык ягыннан коршаланувга эм медициналык ярдамы ман канагатланувга ыхтыярлары республика Конституциясынынъ баалы нормалары болып токтады. Дагестан Республикасынынъ Конституциясы кабыл этилинип алынганнан бери янъы несил оьсти, аьллер тамырыннан туьрленди, ама Конституция положениелери болса эндиги де бас законымыз эм ямагат яшавымыздынъ ян-эдаплык йол коьрсеткиши болып калады.

Буьгуьнлерде Дагестанда законшылык эм ыхтыяр йорык кайтадан беркитиледи, республика сенимли кепте оьрленуьвдинъ йолына шыгады. Элбетте, аьли де Конституция потенциалын яшавга шыгарув уьшин, онынъ нормалары аьр куьнлик яшавымыздынъ стандарты болсын деп коьп ислер этилинмеге тийисли. Асыл Законымыздынъ йорыкларына бойсынув, законды берк тутув, илгери оьрленуьвге каратылган исимиз – Дагестаннынъ шешекейленуьвининъ эм онынъ яшавшыларынынъ наьсипли келеектегисининъ бас негизи. Республикамыздынъ Конституция куьни мен байланыста ямагатымызды, коьп миллетли дагестан халкын, баьри ердеслеримизди кутлаймыз.

Сизге берк ден савлыкты, тынышлыкты, Дагестаннынъ эм сав Россиядынъ онъайлыгы уьшин янъы уьстинликлерди эм етимислерди, шат байрам коьнъилди йораймыз!