Яшавымыз суьлдерленген ер

Туьнегуьнлерде ийги куьнлерининъ бирисин – Ногай оькимет драмалык театрынынъ дуныяга яратылган мерекели куьнин йолыктык. Бес йыл артта – 2015-нши йылдынъ октябрь айынынъ 15-нши куьнинде 15:00 саьатте биринши спектакльди Черкесск каласынынъ оьзегинде, орыс драмалык театрынынъ сахнасында, ногай тилинде кеспили куьптинъ негизин кеплеген актерларымыз, халк маданиятын оьрге шыгарып, драма оьнершилигининъ кайдай бир уьйкен сейирли куьши бар экенин яркыратып коьрсеттилер.

Сол куьннен алып театрдынъ тувган куьни деп, Аллах буйыртса, оьмир-оьмирлерде ногай халкы онынъ мерекелерин белгилеп бараягына мен шекленмеймен, неге десе халк оьзининъ тилин мутпаса, аьр инсан оьзин – мен ногай миллетининъ аьдемимен деп санаса, ата-бабалардан калган аьдет-йолын йоймай, адаспай-саспай юрсе, халкымыз дуныядынъ сонъына дейим аьруьв яшар деп билемен. Театр болган ерде халклар ара дослык та, татымлык та бар. Театр болган ерде халкта оьз миллетине алаллык бар, мен сосы халктынъ аьдемимен, сосы халктынъ увызына тойып оьскен инсанлардынъ бирисимен деп, бала-шагаларын тербиялап билуьв бар. Театр болган ерде адабиат та, маданият та бар. Театр болган ерде намыс бар, айтувлар да, таварыхлар да, дестанлар да бар, биювлер, йырлар, ойын-куьлки де бар. Бирлик пен дослык болган ерде наьсип те, берекет те уьзилмейди. Оларды театрдан аьруьв этип билдиретаган зат аз, неге десе баьри затты да техника аркалы коьрсетип болмайды. Театрда болса, аьдем аьдемнинъ коьзине карап, бир-бири мен соьйлейди. Соннан себеп, буьгуьнги ийги куьнде баьримизди де театрымыздынъ бесйыллык мерекеси мен кутлайман. Сосындай ийги куьнде ийгиликтинъ тамадасы Рашид Бориспиевич Темрезовка миллетимиздинъ атыннан уьйкен муьсиревимизди, разылыгымызды билдиремиз, неге десенъ сол аьдем болмаган болса, буьгуьнде театр болмаяк эди.
В.Казаков,
Ногай оькимет драмалык театрынынъ етекшиси, «Карашай-Шеркеш Республикасы алдында эткен ислери уьшин» деген орденининъ иеси.
Суьвретте: ногай теат- ры сахнада.