Яшавын йыр ман байланыстырган

Янъыларда Россия эм ногай саниятынынъ ийги коьрими, Россия Федерациясынынъ эм Дагестаннынъ халк артисти Асият Сулеймановна Кумратова оьзининъ 80 йыллык мерекесин белгиледи. Ол ногай халк эпосларын йырлавы ман оьз оьнерин коьрсетип эм дуныя санияты ман таныстырган аьдем болады.

Б.Ельцин Асият Сулеймановнага Россиядынъ халк артисти деген атын беруьвде, йырлавшымыз ногай эпосыннан кесекти йырлаганда, онынъ конъырав куьшли сеси терезеден эм эсиктен занъырап эситилип, йыйылганларды аьжейипке калдырган эди, а Б.Ельцин онынъ сесине тенъ йок экенин белгилеген. Онынъ концертлери коьп кере Москва каласынынъ Орыс театрынынъ уьйкен залында эм Россиядынъ калаларында да оьткенлер. Онынъ йырлары – элине, халкына, маданиятына уьйкен суьйими акында. Коьп йыллар артта белгили йырлавшы оьзин ногай йырларынынъ энгимеси экени акында айткан. 60 йыллардан артык ол бизди оьзининъ бай эм бир зат пан тенъ болмаган ногай халк яратувшылыгы ман куьезлендирип келеди.
– Яратувшылык – ол меним бас байлыгым болады, – деп коьп кере кайтаралап айтпага суьеди артистка. – Мен сахнада яшайман, зал ман соьйлеймен, оны сеземен. Аьр бир йыр меним яшавымнынъ кесеги болады. Кайсы йырды да мен яным ман сезип, юрегимнен оьткерип йырлайман. Баскалай болмайман, – дейди йырлавшы.
Асият Кумратова оьз халкынынъ маданиятына уьйкен эс берип келеди. Аьр бир аьдем, бас деп, оьз халкынынъ акында ойламага керек. Соьйтип, ол да халк йырларын йырлавы ман, ногай маданиятын оьрлендирип, данъклап, халк авызлама яратувшылыгынынъ булагы акында хабарлап келеди.
– Ама тек бурынгы аьдетлерди ыслап турмага да ярамайды. Аьвелгиге де бир кишкей оьзинъдикин де коспага болады. Йыр йырлав – ол, мен уьшин, тек яратувшылык болып калмай, оннан да артык аьлемет зат болады. Сахнага эки куьн шыкпасам, оны бек сагынаман. Аьр бир концертим, аьр бир йырым – ол меним аьр бир каравшыма каратылган яшалган наьсипли вакытым. Каравшы баьри затты да сезеди, – дейди Россия Федерациясынынъ халк артисти. Белки, бек оьнерли, белгили ногай йырлавшысынынъ уллы етимисининъ сыхырлыгы да сонда болар.
Баьри ногай халкымыз эм Ямало-Ненец автономлык области бойынша «Ногай Эл» деген Регионаллык ногай миллет- маданият автономиясы атыннан ак юректен Асият Сулеймановна Кумратовады сыйлы мерекеси мен кутлаймыз. Ога берк ден савлыкты, аьел наьсибин, узак оьмирди сагынамыз. Дайым да сизинъ аьлемет сесинъиз бизди суьйиндирип келсин, Асият Сулеймановна!
Альберт Тамакаев,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Асият Кумратова яс заманында.