Яшавын халкы ман байланыстырып келеди

Яслык, куллыксуьерлик, оьз исине мукаятлык, заман туьрленислери мен бирге абытлав, сол баьри ийги касиетлер де ногай ясымыз Рамиз Рифкат увылы Утебалиевте белгиленеди. Сол ногай ястынъ аты савлай ногай халкына белгили деп айтсам, соьзимде янъылыс болмас. Ногай яслардынъ атын ол элимиздинъ бас каласы Москвада коьтергишлеп келеди. Ол Москва каласындагы Ногай яслар союзынынъ сопредседатели болып аьрекет этеди. Рамиз Астрахань каласынынъ карагаш ногайларынынъ Сеитовка авылында тувган.

Орта мектебин окып тамамлаган сонъ, Москва каласындагы йогары окув ошагына окымага туьседи. Ястынъ юреги кенъ, дослыкка, эл арасында ислевге ашык. Оьзек те, юрек талпынмаса, ондай кеспиди узак заман шыдав авыр. Яс баьри бос заманын сол суьйген иске багыслап келеди. Рамиз эм онынъ тенълери окувга да, иске де талпынадылар, уьйкен патшалыгымыздынъ тиреви, яшавдынъ келеектегиси боладылар. Сондай яслардынъ демевлиги мен элимиз тагы да мукаят оьрленеегине соьз йок. Яс организациясынынъ иси акында мага Рамиз бен хабарласпага туьсти. Сол онъайлы аьрекетине кайтип косылганы акында ол булай деп хабарлайды:

– Яслар Москва каласында етим калган балаларга ярдамласпага йыйналдылар. Мен де сол сырага косылып, 2016-ншы йылдан алып, Ногай яслар союзын басшылап келдим. Бизди, савлай ногай ясларды халкымызга суьйим йыйнады. Бас деп, организациямыз акында хабарлайым. Аьр бир истинъ етимиси – ол бириншилей, аьдемнинъ ийги ойларыннан басланмага тийисли, экиншилей, ара йолдаслык болмага керек. Соьйтип, туьрли ерлерде яшайтаган ногай ясларды йыйнап, аьзирлеген бир неше амалламалардан сонъ, баьримиз де бир ойга келип, организациямыздынъ Уставын белгиледик. Эдуард Шешеновты етекши этип сайладык. Оьз аьрекетимизде патриотлык тербиялавды, ногай тилин, тарихин, маданиятын, миллетлер ара катнасты оьрлендирмеге шалысамыз, маданият-коьлемлик проектлерди яшавга шыгарып барамыз, халкымыздынъ белсенли аьрекетшилерин коьтергишлевде, билдируьв эм ярыкландырув исин этемиз. Спортты эм яшавдынъ савлык кебин яйылдырмага оьз ярдамымызды этпеге шалысамыз, саваплык иси мен каьрлеймиз. Аьр бир абыт пан йолымызда янъы затларды ашпага мыратланып барамыз.

Патшалыгымыз ягыннан демевлик этилмесе де, баьри затты да оьз куьшимиз бен аьзирлеймиз. Сонынъ уьшин ясларды оьз алдыларына уьйкен мыратлар салмага шакырамыз. Анълайман, кыйын болмай, тыныш болмас дейдилер ногайда. Мысалы айтканда, Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Астрахань, Карашай-Шеркеш Республикасындагы сондай баска калаларындагы орталыклары ара байланысувы берк болмага керек эм олардынъ ойларын яшавга шыгарувда демевлик этуьвди талаплайды. Сол затлар кыйынлыклар тувдырса да, яслардынъ регионлар ара катнавына эм биргелес аьрекетине ымтылув керек. Буьгуьнлерде Москва каласындагы Ногай яслар союзы коьп миллетлер мен, институтлары ман, янъы йолдаслары ман катнасын уьзбейди. Айтпага, союз агзалары Москва каласында оьтетаган байрамларда, фестивальлерде, акцияларда катнасып келедилер.

Биз бай маданияты эм тарихи мен халк боламыз. Ногай яслар союзынынъ белгили проектлери – олар Москва каласында оьткен концертлер, бас каламызда яслардынъ ярдамы ман коьрсетилген яс режиссер Ислам Сатыровтынъ «Камбак» деген документальлик фильми болады. Баска болып, белгили Совет Союзынынъ Баьтири Халмурза Кумуковка багысланган кешлиги озгарылган, яс студентлердинъ арасында брейн-ринг оьткен. Сондай озгарылган амалламалардынъ саны бек коьп, – дейди ногай яс.

Йигерли ястынъ алдында аьли де йортылмаган йоллар, сынавлар коьп. Ога халкы ман байланыслы аьрекетинде, мыратларында тек алдыга аькеткен ашык йолды, коьп бийик етимислер, ойлаган ойлары яшавга шыгарылганын йораймыз.

Дженнет Джумаева.
Суьвретте: Рамиз Утебалиев.