Яшавын Эли уьшин бергенлер

Аталыкты коршалавшылар куьнининъ алдында Ногай район администрациясынынъ ваькиллери, Яшавшыларды ис пен канагатлав эм Яшавшыларды социаллык яктан коршалав боьликлерининъ куллыкшылары ман бирге согыс спецоперациясынынъ борышларын толтыраятып ян берген аьскершилердинъ аьеллерине бардылар.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ ислери мен управляющийининъ куллыгын юритуьвши Зухра Аджиманбетова, КЦСОН етекшисининъ куллыгын юритуьвшисининъ орынбасары Зарема Шувакова Бораншы авыл яшавшысы, согыс спецоперациясында катнасып, ян берген йигиттинъ атасы Динибек Шамсудиновтынъ уьйинде болдылар. Конаклар аьел басын Аталыкты коршалавшысы куьни мен кутладылар. Сыпыра тоьгерегинде Динибек Шамсудинов оьзининъ увылынынъ бала йылларын эсине алды. Оьзек те, биревге де енъил тувыл эди, ама соны ман бирге яс йигит пен оьктемсуьв де аьр кимди бийледи.
Эрклик ордени ян бергеннен сонъ тапшырылган, согыс спецоперациясынынъ катнасувшысы Амирхан Мурзагельдиевтинъ атасы Терекли -Мектеб авыл яшавшысы Камиль Мурзагельдиевти байрам ман кутламага «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Афган согысынынъ ветераны Мурат Мамутов, «Ногайский район» МО-сындагы ДР-нынъ «ЦЗН» ГКУ етекшиси Рустам Такташев бардылар. Амирхан Мурзагельдиев оьз яшавынынъ баасы ман 20-дан артык согыс йолдасларын куткарган.
Агасы иниси уьшин дайым уьлги болады. Оьзининъ инисине Терекли-Мектеб авылында тувып-оьскен Кайтарбий Елманбетов дайым уьлги эм оьктемлик болаяк. Кайтарбий согыс спецоперация озып турган ерде ян берген. Онынъ инисин Зухра Аджиманбетова эм Зарема Шувакова байрам ман кутладылар.
Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева СВО озып турган ерде сес-хабарсыз йок болган Шумлелик авылында тувган Курбан Курбановтынъ уьйинде болды.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Динибек Шамсудиновтынъ уьйинде.