Яшавын яратувшылык пан байланыстырган

Буьгуьнлерде шаир, композитор, режиссер Магомед Утемисов оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгилейди.

Магомед Аджимурат увылы Утемисов Эркин-Юрт авылында 1950-нши йылдынъ увыт айынынъ 28-нши куьнинде тувган. Сол авылда орта мектебин тамамлаган сонъ, Пятигорск каласындагы патшалык институтынынъ шет эллер боьлигин тамамлайды. Ис аьрекетин ол «Эркин-Юртский» совхозында баслаган. Магомед Аджимурат увылы студент шагында 1970-нши йылдан 1976-ншы йылга дейим Пятигорск каласындагы ВАО «Интуристте» коьшируьвши болып ислейди. Окувды тамамлаган сонъ, ол оьз ис аьрекетин Адиль-Халк, Баралкинский эм тувган Эркин-Юрт авыл орта мектеблеринде немец тили бойынша окытувшысы болып юритеди.

Оьзи тувып-оьскен авылында эки йыл авыл администрациясын да етекшилеп келди. Ис суьйген аьдемнинъ колында кайсы куллык та кайнайды деп айтадылар халкта. Черкесск каласындагы радио-беруьвинде де ясларга каратылган программасынынъ редакторы болып куллык эткен заманлары да болды. Магомед Утемисов шаир, композитор, биринши режиссер, Эркин-Юрт авылында «Тулпар» деген халк театрынынъ биринши сырада болган актерларынынъ бириси.

Ол оьзининъ яратувшылык аьрекетин 1976-ншы йыл «Тулпар» деген биригуьвинде баслаган. Шаир 1990-ншы йыл «Юлдызлы кеше » деген ятлавлар йыйынтыгын баспадан шыгарады. 30-дан артык йырларынынъ авторы болады, 24 спектакльлерде сулыплы ойнаган. Онынъ «Йилиншик бойда» деген йыры Россиядынъ Халк артисти Асият Кумратовадынъ йырлавында Москва каласынынъ «Маяк» деген Россиядынъ алтын фондында сакланады. Утемисовтынъ йырларын Карашай-Шеркеш Республикасынынъ, Астрахань областининъ, Дагестаннынъ, Ставропольский кра- йынынъ белгили йырлавшылары йырлап келедилер. Магомед Аджимурат увылы 1978-нши йылдан алып етекшилеп келетаган «Тандыр» деген аьел ансамбли Карашай-Шеркеш Респуб-ликасында, Калмыкияда, Дагестанда, Казахстанда, Астраханьде, Крымда, Москвада, Ставрополь крайда коьплеген ярыслардынъ, фестивальлерининъ дипломанты, «1989-ншы йылдынъ тав бийиклери» деген йыр авторларынынъ савлайроссиялык фестивалининъ 1-нши дережели лауреаты болып келген.

Утемисовлар оьз йырларынынъ 7 компакт-дисклерин шыгарган. 1991-нши йыл ол оьз авылында анъ мектебин ашады. Сол мектебте буьгуьнлерде де аьрекет этип келеди. М.Утемисов коьпйыллык аьрекети бойынша коьп-леген Карашай-Шеркеш Республикасынынъ, Оькиметтинъ дипломлары, Сый грамоталары ман савгаланган. РФ педагогикалык исининъ ветераны. Магомед Аджимурат увылы 1995-нши йыл Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы деген сыйлы атына тийисли этилген. Буьгуьнлерде Патшалык ногай драмалык театрында да актер болып куллык этеди. Ятлав язув оьнери онда мектебте окыган заманында тувган.
Магомед эм ян косагы Риммадынъ эки кыз, 5 уныклары яшавынынъ куьезин арттырып келедилер.

Оьнерли шаирди, композиторды сыйлы мерекеси мен кутлап, ога берк ден савлык, келеекте де халкын оьзининъ яратувшылыгы ман суьйиндирип келгенин йораймыз.

Г.Рамазанова.
Суьвретте: Магомед эм Римма Утемисовлар.