Яшав бактысын Элининъ онъайлыгына багыслаган

Аьр кимнинъ де яшав йолы оьзинше туьрли, кызыклы эм бай. Согыс йылларынынъ несилининъ аьдемлери оьз бактылары, иси мен Элимиздинъ тарихинде яс несилге аьрекетте, яшавда коьримли уьлги болып ыз калдырганлар. Меним буьгуьнги хабарым асылы ман шоьлде тувмаса да, бу юртта бактысы ашылып, наьсибин тапкан Ногай районынынъ Карасу авылынынъ сыйлы ясуьйкени Минсула Мингаз кызы Шураева акында. Ясы 95-ке еткен ясуьйкенимиз – толы акылында, тазалыкты бек суьйген, уьйде бир де парахат олтырып турмайтаган аьдем. Оьз колы ман оьтпек, даьмли зияпетлерин аьзирлеп, оны коьрмеге келген конакларды, аьвлетлерин, уныкларын, неше йыллардан бери ясуьйкен оьз ярдамын тийгизип келген социаллык куллыкшысы Байрамбийке Аджатаевады йылы хош коьрип алады. Бос заманында телевизордан Элимиздеги болатаган янъылыкларды карап, тынълап турады. Татар миллетли Минсула Мингаз кызы Элимиздинъ авыр йылларынынъ несилининъ ваькили болады. Ол 1928 — нши йыл Казань областининъ Тельманский районынынъ Щербень деген авылында тувган. Минсула — абай оьз ис аьрекетин согыска дейим, 1940- ншы йылда, тувган авылында баслаган. 12 ясындагы кыз оьзиннен уьйкенлер мен колхоз эгинлеринде кыр ислери мен каьрлеп келди. Ашлык, яланъашлык согыс эм согыстан сонъгы йылларда аьелдинъ аьр бир агзасына секер шувылдырын (свекла) оьстирмеге бир гектар ер берилетаган болган. Аьли де ясы етпеген кыз оьз тенълери мен берилген ерди колы ман тевип, отап, оны йыйнады. Олар бийдай йыйнавда да оьз косымын этип келдилер. Сол 12-13 ясындагы балаларга бийдай толтырылган капларын оьз аркаларында тасымага да туьскен. Олар оьз коллары ман оьстирип йыйган аслыкты душпан ман согыскан аьскершилерине фронтка йибергенлер. Соьйтип, Минсула-абай тылда, балалыгын аямай, оьз иси мен Уллы Енъуьвди ювыклаткан аьдемлердинъ бириси болады. Элимизде аьдемлер согыстан сонъ бузылган хозяйстводы аяк уьстине коьтеруьвде савлай куьшин аямай салып келдилер. Куллыкка пискен кыз 1949-ншы йылдан алып 1954-нши йылга дейим Элимиздинъ бас каласы Москвада, оннан сонъ, Пермь областинде татавыл (канал) казды, шахтада куллык этти.
1960-ншы йылда яшав аьллери бойынша Пермь областине келген ногай яс Яхья Шураев пен танысады. Яслар арасында суьйим сезимлери тувып аьел курдылар. Коьп заман кетпей, яс аьел Ногай районынынъ Карасу авылына коьшеди эм сол юртта тамырласып оьсип келеди. Ленин атындагы совхозында сыйыр савувшы болып куллыксуьер Минсула- абай 1961- нши йылдан алып 1975 — нши йылга дейим, аьвлетлери кишкей болса да, алдына салынган ис планын артыгы ман, яваплы эм етимисли толтырып, алдышы сыйыр савувшылардынъ бириси болды. Исинде яваплылык, уьйкен куллыксуьерлик, кайсы баслаган исин де сонъына дейим сахый толтырув Минсула-абайдынъ яшавынынъ бас негизи болып келди. Иси мен коьплерге коьрим болган кыскаяклы Авыл советининъ депутаты этип те сайланган. 1964-нши йыл Махачкалада оьткен эсап-сайлав конференциядынъ белсенли катнасувшысы да болган. Кыскаяклыга ямагат иси кайзаманда да биринши сырада болды. Минсула Шураевадынъ коьпйыллык ис аьрекети Эли мен билинмей калмады. Ол Ис ветераны болады, аьрекетинде йогары сапатлыгын коьрсетип келгени уьшин «Коммунистлик исининъ ударниги» деген омырав белгисине эм сондай баска мерекели савгаларына да тийисли этилген. Тек яваплы куллык этип калмай, Минсула Мингаз кызы алты аьвлетлерин тербиялап, яшавдынъ кенъ йолына онълаган сыйлы эм наьсипли ана да болады. Онынъ коьпбалалы аьелди оьстирип асыл эткени акында биринши дережели «Медаль материнства» деген патшалык савгасы шайыт болады. Наьсипли анай оьзининъ 95 йыллык мерекесин шатлыклы аьлде оьз аьвлетлери, он ети уныклары, йырма тогыз немерелери мен шатлыклы аьлде байрамшылайды.
Сол тувыл ма аьдем уьшин наьсип дегенинъ!
Биз де бир оьмир яшав суьрген тыл катнасувшысы, Ис ветераны Минсула Мингаз кызын сыйлы мерекеси мен кутлап, келеекте де ога берк ден савлыкты, кардаш-тувганларынынъ тоьгерегинде дайым йылувлыкка, куьезге толганын йораймыз!
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Ис ветераны Минсула Шураева социаллык куллыкшысы Байрамбийке Аджатаева ман.