Яшав бойынша окув кыйын, ама пайдалы

Махачкала каласында йыл сайын озгарылатаган республикамыздынъ окув учреждениелерининъ куллыкшыларынынъ кенъеси озды. Шарада Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильев катнасты. Ногай районынынъ делегациясын «Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Амин улы Ярлыкапов басшылады.

Шарада озган йылдынъ сырагылары келтирилди, коьринип турган маьселелер каралды эм келеекте этилинеек ислер белгиленди. Оьзининъ бас соьзинде Россия Федерациясынынъ ярыкландырув министерствосынынъ праволык департаментининъ директоры Светлана Нуждина келеекте билимлендируьв сапатын оьстируьв уьшин маьнели йолларын белгиледи. Ол Россия савлай дуныяда он энъ де ийги билимлендируьв тармаклы эллердинъ сырасына кирмеге керегин айтты. Сога коьре, баьриси де биргелесип ислемеге тийисли деген ойды эситтирди департамент директоры. Дагестан Республикасынынъ илми эм билимлендируьв министри Уммупазиль Омарова респуб-ликамыздынъ билимлендируьв тармагынынъ алдында турган борышларды белгиледи. Сол соравлардынъ ишинде школага дейимги билимлендируьвдинъ оьрленуьв соравы да бар. Сол борышты шешуьв ниет пен республика «Демография» миллет проектинде катнасады, бу проектке коьре, 2019-2021-нши йылларда 57 школага дейимги билимлендируьв учреждениелер салынаяк.

Кенъесте мектеблерде английс, эсап, орыс тили сабаклардан окытувшылар етиспевлиги акында сорав коьтерилди. Сол маьселеди шешуьв уьшин Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы 2019-ншы йыл «Авыл (земский) окытувшы» респуб-ликалык проектин яшавга шыгармага керек деген борыш салган. Быйыл сол проект бойынша 50 окытувшылар коьтергишленген. Проект бойынша окытувшыларга 1 миллион маьнет акша тоьленеек, окытувшы билимлендируьв учреждениесинде 5 йылдан кем ислемеге керек тувыл. Бизим ра- йоннан да бу проектте 3 окытувшы катнасаяклар.

Кенъесте окув китап-лери етиспейтаганы акында айтылды. Сол маьселеди тайдырув уьшин федераллык эм республикалык бюджетлериннен 2 миллион 240 мынъ экземпляр китаплер алувга акша шыгарылган. Солай ок кенъесте Махачкала каласынынъ мэри Салман Дадаев, Буйнакск каласынынъ билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Шахсалан Батырова, «Технический колледж» директоры Мафият Рахманова шыгып соьйледилер. Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильев кенъестинъ сырагыларын келтирди, эгер билимлендируьвдинъ эм илмидинъ дережеси ийги болса, республикамыздынъ онъайлыгы да йогары болар деп айтты ол. Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ председатели Хизри Шихсаидов йыйылганларга оьз соьзин айтты. Ол элимизге билимли окытувшыларды беруьвди бизим энъ де бас борышымыз деп белгиледи.
Кенъесте ийги деген окытувшыларга «ДР ат казанган окытувшысы», «ДР ат казанган билимлендируьв куллыкшысы» деген сыйлы атлар тапшырылды.