10-ншы ноябрь – иш ислер органларынынъ куллыкшысынынъ куьни_

Иш ислер органларынынъ сыйлы куллыкшылары! Иш ислер органларынынъ аявлы ветеранлары!

«Ногайский район» МР администрациясы эм «Ногайский район» МР Депутатлар йыйыны атыннан сизди кеспи байрамы ман кутлайман.
Сизинъ авыр, ама бизим ямагат уьшин керекли кеспи, сизден айырым касиет белгилерин талаплайды: йигитликти, сайлаган иске алаллыкты, баьтирликти эм дайым аьдемлерге коьмек этуьвге аьзирликти.
Иш ислер органлар куллыкшыларына яваплы борышлар салынган: кыянатшылык пан куьрес юритуьв, ыхтыяр бузувлардынъ алдын шалув, законлыкты эм ыхтыяр бузувларды саклавда каты турув. Сизинъ толысынша берилип, куьшинъизди аямай куллык этуьвинъиз – ямагат арасында катнаслар берклигининъ эм бизим районымыздынъ онъайлы оьрленуьвининъ, онынъ яшавшыларынынъ ыхтыярларын канагатлавдынъ негизи.
Сизге намыслы куллык этуьвинъиз уьшин, сайлаган кеспинъизге алаллыгынъыз уьшин разылык билдиремен.
Россиядынъ Иш ислер министерствосынынъ Ногай районы бойынша боьлигининъ баьри куллыкшыларына эм ветеранларына берк ден савлыкты, парахатлыкты эм ийги коьнъилликти, Аталыгымыз эм Ногай районы уьшин куллык этуьвде янъы уьстинликлерге етискенди йорайман.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Д.Эсиргепов.