100 йыллык мерекеге багысланып

Дагестан Республикасындагы Ногай районынынъ район орталык китапханасында ДАССР-дынъ 100 йыллыгына багысланган китап-суьвретлев экспозициясы кепленген эди. Экспозиция «Суьвретлерде районнынъ тарихи» деген библиостендиннен эм «Дагестан мой былинный» деген китаплер выставкасыннан туьзилген эди.

Выставкадынъ уйгынлавшылары район яшавшыларын окувшыларды выставкага келмеге эм коьп кызыклы затларды билмеге шакырадылар. Аьр кимде де выставкада ортакшылык этуьви мен тувган ерининъ тарихи мен ювык таныспага амал табылаяк.
Белгилеп озайык, 2021-нши йыл республикада ДАССР-га 100 йыл деп белгиленген.
Суьвретте: выставкадан коьринис.