15-нши февраль – Аьскерши-интернационалистлердинъ эстеликли куьни

Эр – элининъ диреги

Афганистан еринде кан тоьгисли урыслары 9 йыл 1 ай эм 18 куьнлер узагы созылганлар. Он йыл узагында озган оьзгерислер тарихимиздинъ айырым бир бети болып сакланылады. Сол кан тоьгисли согысында катнасканлардынъ саны да куьн сайын азайып келеди.

Буьгуьнлерде россия аьскершилери Афганистан ериннен шыкканлы 31 йыл болса да, сонда кан тоьгисли урысларда катнаскан ердеслеримиздинъ юзлеринде кайгылы ызы буьгуьнлерге дейим де калганы сезиледи. СССР бу согыста 15 мынънан артык аьдемлерин йойган эм 50 мынънан артык аьскершилер яраланган. 2 миллионга ювык аьдемлер Афганистаннынъ оьзинде кырылганлар.

Афганистан элинде Совет Аьскери сырасында оьзининъ интернационалист борышларын йигитлерше Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ яшавшылары да толтырганлар. Сол оьткен оьзгерислеринде бизим Ногай районымыздан 31 аьдем ортакшылык эткенлер. Солардынъ сырасында, айтпага, Адильгерей Аджиев, Сталинбек эм Анварбек Култаевлер, Руслан Камалов, Алавдин Ярлыкапов эм коьп баскалары, баьриси 30-дан артык аьдем боладылар. Олар согыс орденлери эм медальлери мен савгаланганлар.

Суьвретте: аьскерши-интернационалистлер – Руслан Камалов, Сталинбек Култаев эм Мурат Мамутов «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясында озган йолыгыста.