16-ншы тамбыз – ногай язувшы И.Капаевке – 70 йыл

Айтылган ногай язувшымыз, Россия Язувшылар союзынынъ агзасы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Халк язувшысы, Н.Островский, А.Скоков эм У.Алиев атындагы халклар ара баргылардынъ иеси Иса Суюн увылы Капаевти тувганлы 70 йыллыгы ман кутлаймыз.

Оьрметли Иса Суюн увылы! Сизди 70 йыллык ясынъыз бан кутлаймыз. Сизинъ кырк йылдан арткан адабиат яратувшылыгынъыз савлайына да ногай халкынъыздынъ ян булаклары деп саналган бурынгы фольклорин, тарихин, динин, аьдетлерин, яшав турмысын, ишки дуныясын, философиясын тергевге эм соларды миллетинъизге терен маьнели художестволык шыгармаларынъыз аркасы ман еткеруьвге багысланган.
Сиз буьгуьнлерде ногайдынъ данъкын, абырайын, эрлигин эм эрклигин бизим заманнынъ адабиатынынъ Аскар тавына еткерип, сонынъ яркыраган тик ушларына оьктемлик пен язып илгенсиз. Сизге эндиги де узак яшав оьмирди, берк ден савлыкты, янъы оьнер уьстинликлерди, коьп яхшылыкты эм куьн саьвлесиндей кутылгысыз наьсипти йораймыз.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.