Асият Кумратова Дагестан Республикасынынъ Сый грамотасы ман савгаланды

Белгили ногай йырлавшымыз, РФ эм ДР Халк артисткасы, «Дагестан патшалык опера эм балет театры» ДР патшалык бюджет учреждениесининъ 1-нши категориялы хор артисткасы Асият Сулейман кызы Кумратовады ДАССР курылганлы 100 йыллыгы ман байланыста, Дагестан Республикасы алдында айырым етимислери, етискен ис уьстинликлери эм белсенли ямагат аьрекети уьшин ДР Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Сергей Меликовтынъ Указы ман Дагестан Республикасынынъ Сый грамотасы ман савгаланувы ман кутлаймыз.

Оьрметли Асият Сулейман кызы!

Сизди йогары патшалык савганъыз бан кутлаймыз!

Сиз 60 йылга ювык заман республикамыздынъ маданият тармагында халкымыздынъ йыр эм анъ асабалыгын саклав эм оьрлентуьв аьрекетинъиз бен бийик уьстинликлерге етисип келесиз. Сизинъ аьлемет тавысынъыз бан йырланатаган ногай халк фольклор эм эстрада йырлары буьгуьнлерде коьп миллетли дагестан халкларынынъ алтын йыр фондында айырым сыйлы орынды тутадылар. Сизинъ атынъыз буьгуьнлерде халкымыз яшайтаган кайсы ерде де уьйкен суьйимлик эм оьктемлик пен аталады.

Сизге, сыйлы Асият Сулейман кызы, эндиги де узак эм кенъ оьрисли яшав оьмирди, берк ден савлыкты, халкымыздынъ, республикамыздынъ оьрленуьви уьшин исинъизде данъклы ис етимислерди, ярык наьсипти йораймыз!