Россия Президенти тыл куллыкшысын 90 ясы ман кутлаган

Быйыл навруз айынынъ 14-нши куьнинде Кизляр районынынъ Красный Восход авыл яшавшысы, тыл куллыкшысы Салихат Муртазалиевна Джамалова тувганлы 90 йыллыгын белгилеген.

Бу мереке мен байланыста Кизляр районынынъ етекшилери Салихат Джамаловады уьйине барып кутлаганлар.
Кизляр районынынъ аькимбасы Аким Микиров оьзининъ орынбасары Иса Рамазанов, район УСЗН директорынынъ куллыгын юритуьвши Айшат Кадиева, Красноармейский авыл поселение аькимбасы Тедур Тедуров пан бирге ясуьйкен кыскаяклыга Россия Президенти Владимир Путин атыннан кутлав открыткасын эм эстеликли савгалар тапшырганлар, солай ок ога ден савлыкты, узак яшав оьмирди эм коьтеринъки аьруьв коьнъилди йораганлар.
«Токсан яс – ол бек маьнели эм эстеликли оьзгерис, неге десе тап сав оьмир узагына созылган сыйлы ясына аьр ким де толып болмайды. Сизинъ савлыгынъыз да- йым да берк болсын, яшав суьерлигинъиз эм ян куватынъыз бир де курымасын, ювык аьдемлеринъиз оьзлерининъ сизге эс беруьвлери эм каьр шегуьвлери мен суьйинтсинлер. Аьр бир янъы куьн сизге куваныш эм ийгиликлер аькелсин, неге десе солар уьйкен яшав оьмирдинъ негизи боладылар», – деген Аким Микиров.
Оьз ягыннан Салихат Джамалова конакларга ога келгени эм йылы кутлав соьзлерин айтканы уьшин разылыгын билдирди.
Салихат Муртазалиевна Цумадин районынынъ Верхнее Кваршини авылында тувып-оьскен. Согыс йылларында колларын пишинине салмаган, баьриси мен бирге тылда куллык эткен. Оьз бактысына бойсынып, 1978-нши йылда Кизляр районынынъ Красный Восход авылына коьшип келген. Коьп йыллар узагында ол пенсияга шыкканша дейим эм оннан сонъ да «Красный Восход» колхозында ислеген. Коьпйыллык кайратлы иси уьшин бир неше патшалык медальлери, баргылары эм «Ис ветераны» атагы ман савгаланган.
Аьлиги заманда Салихат Муртазалиевна кызы Субханат пан бирге яшайды. Оьзининъ яшав оьмиринде ян косагы Омар Валиев пен бирге эки увылын эм эки кызын оьстирген эм тербиялаган. Бу куьнлерде онынъ 9 уныклары эм 17 немерелери бар.