8-нши июль — Аьел, суьйим эм алаллык куьни

Аявлы ердеслер, Ногай район яшавшылары!

Сизинъ баьринъизди де Савлайроссиялык Аьел, Суьйим эм Алаллык куьни мен кутлайман.

Бу байрам бизим аьр биримизге ювык, неге десенъиз аьел ошагында бизим байыр ян-коьнъил эмишлигимиз туьзиледи. Аьел, Суьйим, Алаллык – бу анъламлар негизине сав дуныя таянып яшайды. Аьел туьрли несиллерди оьзлери ара бирлестиреди, ол ян-коьнъил, миллет эм маданият аьдетлерди саклавшы ямагат уясы болады. Берк эм сав аьел – куватлы элдинъ негизи.

Баьри де ата-аналарга, коьп балалы аьеллерге, узак йыллар бирге яшайтаган эсли аьдемлерге эм тек янъы уьйленген ясларга ден савлыкты, узак яшав оьмирди, татымлыкты, тил бирликти, наьсипти эм алал суьйимликти йорайман. Аьр биринъизди тувган уьйинъиздинъ ошагынынъ алавы йылытсын, уьйинъизде эм азбарынъызда балалардынъ куьлкиси занъырасын!

Х.Саитов,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши.