Излев йолы кызыклы

Ярыс кызыклы оьтти, йогары орынларды бийлегенлер атлары да белгили болды.

1-нши орынды боьлистилер – К.Кидирниязов атындагы Карагас авыл орта мектебининъ 8-нши класс окувшысы Кадрия Джумакова (онынъ яратувшылык иси «Яннан оьтсе, бозлав шыгар» деп аталган эди) эм Эдиге авыл орта мектебининъ окувшысы Гульмира Махмудова (ол «Ногай той аьдетлери» акында  куллыгын аьзирлеген эди).

2-нши орынды алдылар: Терекли-Мектеб А.Джанибеков атындагы орта мектебининъ 7-нши класс окувшысы Алсу Шабанова «Шоьл тавысы» газетасы деген яратувшылык иси уьшин эм 10-ншы класс окувшысы Индира Янакаева «Ногай халк такпакларында куьннинъ аьллери» деген халк авызлама яратувшылыгына багысланган иси уьшин.

3-нши орынды бийледилер: М.Курманалиев атындагы Куьнбатар авыл орта мектебининъ  11-нши класс окувшысы Салима Баймурзаева «Ногай хатын-кызлар кийимлери» деп аталган куллыгы уьшин эм А.Асанов атындагы Нариман авыл орта мектебининъ 11-нши класс окувшысы Айшат Джумаева «Меним районымнынъ маданият асабалыгы» деген яратувшылык иси уьшин. Баьри енъуьвшилерди сосы уьстинликлери мен кутлаймыз эм келеекте де оларга уьйкен   бийикликлерди йораймыз.

С. Майлыбаева.