Каладынъ мерекеси шатлыклы аьлде белгиленди

 Янъы Уренгой каласынынъ 45 йыллык мерекеси янъыларда шатлыклы аьлде белгиленди.

45 йыл артта сырт якларда Седа Яха деген йылгасынынъ ягасында биринши аьрекетшилери мен кала курылып басланды эм сол ок заманлар ишинде углеводород оты да (факел) яндырылды. Сол от йыл сайын куьшленип, ярык янып келеди. Буьгуьнлерде коьк оты Россиядынъ коьплеген алыс болган районларына эм дуныядынъ коьплеген эллерине еткериледи. Сол йыллар ишинде уьйкен коьк от комплекси салынып, оьрленип баратаган инфраструктура ман аьлиги заманга келисли кала курылган. Совет Союзынынъ баьри миллетлерининъ ваькиллери мен бирге биринши курувшылардынъ сырасында Аьскер сырасын етимисли тамамлап, Алыс Сырт ягында орынласкан Янъы Уренгой каласынынъ курылысына салдарлы косымын ногай яслар да этип келдилер. Олардынъ коьплери патшалык савгаларына тийисли этилгенлер.
Буьгуьнлерде ногайлар кара алтын, коьк отты асыллав бойынша тармагында куллык этип келедилер.
Олар коьлик, сатув, ыхтыярды саклав тармакларында, каладынъ билимлендируьв ошакларында оьз аьрекетлерин тийисли юритедилер. Биринши куллыкшылардынъ ызлавшылары оьз аталарынынъ баслаган ислерин намыслы бардырып келедилер. Балаларымыз школага дейим ошакларына юредилер, каладынъ мектеблеринде билим аладылар. Ногай ямагаты баьри кала бойынша оьтетаган шараларда белсенли катнасып келедилер.
Суьйикли сырт каламызга экономикалык куватты, оьрленуьвди, онъайлыкты йораймыз. Янъы Уренгой каласынынъ баьри яшавшыларын да 45 йыллык мерекеси мен исси кутлаймыз.
Сол мерекеге багысланып кала паркында Ямало-Ненец автономлык округы бойынша аьрекет этетаган «Ногай эл» ямагатлык организациясы ман ногайлардынъ миллет азбары да уйгынланды. Онда ногай халкынынъ биювлери, миллет ашханасы, аьвелгиде кулланган савытлары, адабиаты, белгили аьлимлерининъ тарих тергевлери, язувшылардынъ шыгармалары, миллет кийимлери, кыскаяклылардынъ ярасыклавлары коьрсетилдилер. Эркехан Билялова ман мектеб окувшыларына туьрли оьрнекли кийгизди басув эм аьвелги ногай тукым тамгасынынъ белгисин аьзирлев бойынша мастер-класслары уйгынланып озгарылды.
Уйгынлав комитети шарады озгарувда баьри катнасувшыларына да уьйкен разылыгын билдиреди. Баьрисине де етимисти, онъайлыкты йорайды.
Ямало-Ненец автономлык округы бойынша аьрекет этетаган «Ногай эл» ямагатлык организациясынынъ етекшиси Хаирбек Алакаев.
Суьвретте: шара катнасувшылары.