Танъла меним тилим оьлер десе…

Бу шарада баслап районымыз бойынша савлай авыллардан катнаскан ятлав окыган окувшылар ишинде Руслан энъ ийги болып шыкты, республикада да ол бизим Ногай районымызды тийислисинше яклап та болды. Ногай тилинде усташа Русланнынъ ятлав окып болувына онынъ окытувшысы Сания Нумер кызы Кошанова да аз куьшин салмаган. Сания Нумер кызы окувшыларына куьн сайын тувган тилге суьйимди коьндирип, тербиялап турады. Тилге суьйимди биз балаларымызга ана суьти мен бирге эндирип уьйретпеге керекпиз. Кайдай ярасык бизим ногай тилимиз, сол тилде йырланатаган бесик йырлар, фольклор…

Тилге багысланган шарада Руслан Мурат Авезовтынъ «Аманат» поэмасыннан «Ойсыз улдан – мыйсыз кул» деген уьзигин усташа окыган. Онынъ соьйтип аьлемет этип ятлав окувына Дагестан Республикасынынъ Язувшылар союзынынъ ногай боьлигининъ секретари Анварбек Култаев йогары баа берген эм сонда бермеге керек биринши орын соьзсиз де Русланга тийисли болды.

Руслан кишкей класслардан алып та тек йогары белгилерге окып келген. Ол туьрли сабаклардан озгарылган олимпиадаларда катнасып, савгалы орынларды бийлевден баска болып, районымызда биринши кере озгарылган КВН-да да катнасып, тоьрешилердинъ коьнъиллерине еткен эди. Солай болганда Руслан Сагиндиковта тек анъ-акыл яктан тувыл, кувнак коьнъил яктан да оьнер мен савгаланган.

Руслан 11-нши класстынъ окувшысы, алдында онынъ патшалык сынавлары, яслык йолы. Биз ога сол сынавларды йогары уьстинликлер мен оьткенин, алдынгы йолы туьз болганын йораймыз.

Г. Курганова.

Суьвретте: Р. Сагиндиков окытувшысы С. Кошанова эм шаир А. Култаев пен.