Тил бирликте – уллы куьш

Тынышлыкта, тыныклыкта яшап турган аьдемлердинъ арада бир наваларын яслардынъ ойсыз абытлары – Сирия Республикасына караклар сыраларында согыспага кетуьвлери бузадылар.

Аллага шуькир, баска ерлерге коьре бизим районымызда аьллер яман тувыл, тек саклык керек. «Ногайский район» МР администрациясындагы антитеррористлик комиссиясынынъ председателининъ орынбасары Б.Ярлыкаповтынъ айтувына коьре, районда аьллер осаллардан тувыл, сол тек АТК етимислери тувыл, бизим халкымыз акылбалык, сол да саклыкты тутувда оьз себеплигин этеди. Янъыларда «Ногайский район» МР администрациясында аьрекетин бардыратаган АТК йыйыны болып озды. Йыйында район учреждениелерининъ ваькиллери эм авыл поселениелерининъ аькимбаслары ортакшылык эттилер.

Йыйынды «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов юритти эм аьр бир организация куллыкшыларынынъ ис борышларын ашыклап анълатты.

– Сол борышлардынъ толтырылувларына коьре, бизим де республикамыздынъ тийисли органлары алдында эм сизинъ де бизим алдымызда ис сырагыларынъыз коьринеди, – деди АТК председателининъ орынбасары.

Аьр бир муниципалитет оьз ерлериндеги мигрантлар ман тийисли алдын шалув ислер юритпеге кереги акында айтылды. Сол куллыклар бизде юритилмейди деп айтып болмаймыз, ама Б.Ярлыкаповтынъ билдируьвине коьре, этилген ис акында тийисли явап берип болмайдылар.

– Аьли уьшин Ногай район китапханалары оьз куллыкларын йогары дережеде юритедилер, олар терроризмге карсы аз шаралар озгармайдылар, сол этилген куллык-ларын да аьруьв этип келбаклап, АТК-га билдиредилер.

Билимлендируьв тармакларында да терроризмге карсы коьп куллыклар этиледилер, сол баягы, тийисли кепте этилген куллыклар акында явап берилмейди, – деди йыйын юритуьвши оьз соьзин бардыра келип.

Элбетте, биз юритетаган куллыклар тынышлардан тувыл. Ногай район еримизде Сирия Республикасына караклар сыраларында согыспага кеткен яслардынъ ювыклары ман, ата-аналары ман хабарласувлар юритпеге керек болады. Олардынъ коьбиси балаларынынъ сондай намартлыгында баска биревлерди куьналидей коьредилер, сонынъ акында соьз басланса, ашувланадылар, оьзлерин баьри яман затлардан коралап аладылар. Коьбисинше, соьз юрмей коймага да болады. Олар ман куллыклар юритуьв енъиллерден тувыл экенин баьримиз де аьруьв анълаймыз. Тек куллыклар юритилмеге керек.

Сонынъ уьшин биргелес куллык емисин берер деген ойын Б.Ярлыкапов та билдирди.

– Район орталыгымызда аьр бир сол куллыкларды этпеге керек организациялар оьз борышларын толтырадылар, ама этилген ислерин коьрсетип болмайдылар, биз аьр юмадынъ саьрсемби куьнинде республикамыздынъ тийисли органлары алдында эсап бермеге керекпиз. А бизим кайтип эсап береегимиз сизинъ этилген куллыклардан себепли болады, – деди ол.

Сога коьре аьр биримиз оьз борышларымызды йогары дережеде толтырсак, куллыкларымыз да енъил юреек, тынышлыкта да, таза ава астында яшаякпыз.

Г.Курганова.