Рубрика: Главные новости

Запись

Авыл аькимбасы — школада конакта

Янъыларда "село Терекли-Мектеб" СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов А.Джанибеков атындагы орта школадынъ окытувшылар коллективи мен йолыгысты. Мунда "Ногайский район" МО Депутатлар йыйынынынъ депутаты Ш.Мунгишиев эм "Шоьл тавысы" республикалык газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева ортакшылык эттилер. 

Запись

Дуныя ийги ислерге таянады

Республикамызда 2012-нши йылдан алып "Осенний марафон добрых дел" деген акциясы куьз шагында оьтеди. Быйыл да сол ийги аьдет уьзилмей  савлай республикамызда, сонынъ сырасында Ногай районда да айтылган акция бойынша туьрли шаралар "Ногайский район" МО администрациясындагы "Яслык" яслар орталыгы эм Балалар яратувшылык уьйининъ баславы ман уйгынландылар. 

Запись

Баьтирлер аллеясы ма, авлак па?

Кишкей Аталыгым деп кайбир аьдем оьзининъ туратаган ерин суьеди, онынъ оьрленгенин, ярасык болганын кайсымыз да суьемиз. Эм терислик коьрсек, айтпай да, ашувланмай да болмаймыз. Терекли-Мектеб орталыгында Баьтирлер аллеясы орынласкан.

Запись

Балалы уьй базар ма?

21-нши оьмир – информация-технологиялар оьмири. Бизим оьмир алдынгылардан куьшли туьрленеди. Туьрли социальный байланыслар аркалы дуныядынъ аьр бир муьйисиндеги аьдемлер бир-бири мен байланыс тутадылар, фотосуьвретлерин йибередилер, ойлары ман боьлиседилер.

Запись

Шынты сезим йолыктырды

Бир йыл артта бизим элимиздинъ бас каласы Москвада туьрли тармакларда куллык этетаган, йогары окув ошакларда окыйтаган студентлеримиз биргелесип, Ногай Яслар Союзын туьзгенлер. Ол элимизге шынты суьйим эм патриотлык сезимлер негизинде уйгынланган.

Сол Союзга кирген баьри яслардынъ да ой-ниетлери – талаплы ясларды коьтергишлев, эл ишинде ногай халкынынъ туткан орынын коьрсетуьв, яслар араларында маданият-эдап баалыкларын таралтув. 

Запись

Истинъ пайдасы — онынъ сырагысыннан

Аьли эки йылдан артык заман Дагестанда республикады оьрлендируьв приоритетли проектлерин яшавга шыгарув аьрекети юритилип турады. Сонынъ ишинде "Хайырлы агропромышленность комплекси" деп аталган проект орта орынды алады, неге десе авыл хозяйство Дагестан экономикасынынъ аьдетли тармагы болады. Соьйтип Ногай районында да авыл хозяйство дайым да онынъ экономикасынынъ бас негизли тармагы болып саналады. Район еринде "Хайырлы АПК" приоритетли проекти яшавга шыгарылувынынъ оьткен 9 айы бойынша ис сырагылары акында сорав янъыларда болып озган "Ногайский район" МО Депутатлар йыйынынынъ сессиясында ойласылган. Бу сорав бойынша шыгып соьйлеген район авыл хозяйство управлениесининъ начальнигининъ орынбасары Али Баймурзаевтинъ соьзин кыскартып беремиз.

Запись

«Темирден туьйме ясаган» йигит

Йол куллыгы тынышлардан тувыл. Боьтен де биздеги авыл-калалар аралыгындагы таьвесилмес узын йоллардынъ. Сол себептен бу аьрекетти уста ис суьер аьдемлер бажарса, онынъ сырагысы да хайыр бермей болмайды. 

Запись

Курултайда ортакшылык эткенлер

Онынъ куллыгында дуныядынъ 22 патшалыкларыннан келген делегатлар катнасканлар. Курултайда ногай халкы атыннан Тюрк халклар конгрессининъ вице-президенти Янгурчи Аджиев эм яс йырлавшы Медине Магомедова ортакшылык эткенлер.