Запись

Язлык байрамын хош алдылар

Байрамда Дагестаннынъ баьри районлары да, сонынъ ишинде Ногай районы да, ортакшылык эттилер. Бизим районымыздан яратувшылык уьйининъ "Юлдызлар" деген балалар ансамбли "Навруз келди, муьбарек!" деп аталган анъ-хореографиялык композициясын усташа коьрсетти. Баска болып, "Айланай" ансамбли эм Дагестан Республикасынынъ ат казанган артисти Алибий Романов оьз оьнерлерин йыйылганларга коьрсеттилер. Байрамнынъ тамамында бизим коллективлеримиз халк маданиятын саклавы эм ога уьйкен косым этип келгени уьшин айырым дипломлары ман савгаландылар.