Запись

Балалыктынъ аьлемет дуныясы

«Ногай Эл» балалар бавынынъ каралдысынынъ эсигин ашканлай, аьлемет балалар дуныясына киргендей оьзинъди сезесинъ. Ярасык кепте агаштан ясалган ойнайтаган ерлерде шав-шувласып, ойнап турган балалар коьнъилди коьтередилер.

Каралдыдынъ ишинде эки шарлаклы мекан ярасыкланады, онынъ ишинде болса балалар уьшин, олардынъ оьрленуьвине коьмек эткен баьри амаллар да этилинген демеге болады. Мунда тербиялавшылар, музыкантлар, логопед, психолог эм баска куллыкшылар балалар бавынынъ директоры Наида Казмагомедовна Юнусовадынъ етекшилеви астында оьз аьрекетлерин шалысып бардырадылар. Онынъ орынбасары Мадина Султанова янъыларда бу исин баслады. Методист Мутлихан Бегалиева тербиялавшылардынъ балаларга билим беруьвин тергейди.

Куьн сайын «Ногай Эл» балалар бавында , тийисли заманында 2-3 сабактан дерислер боладылар. Школага бараяк балаларды тербиялавшылары арыплар ман таныстырадылар, окып, язып уьйретедилер. Куьннинъ экинши кезегинде балалар уьйренгенин кайтаралайдылар. Бас окувлардан оьзге, мунда туьрли кружоклар аьрекетлейди: айтпага, «Лашынлар» ногай тилиннен, компьютерный, англис тил, гимнастика, эркин куьрес, «Веселый язычок», «Уста коллар», ясав эм биюв. «Лашынлар» ногай тилининъ кружогында балалар айванлардынъ, куслардынъ, шешекейлердинъ атлары ман, ногай ойынлар ман, аьдетлер мен танысадылар. Айлардынъ атларын, туьслерди, ногайша санап уьйренедилер. Ана тилине мунда тийисли эс этилгени бек суьйинишли, неге десе ана тилине суьйимди биз балаларда кишкейлей, балалар бавыннан алып эндирмеге эм оьстирмеге борышлымыз. Аьр бир балалар куьбинде мен ногайлардынъ бурын заманда кулланган туьрли затларын коьрдим : агаш касыклар, шонтайлар, билезиклер, терме, кийгиз эм коьп баскалар.

–Балалар кружокка бек суьйинип келедилер, ата-аналары да бек разы сосындай куллык этилгенине, биревиннен де ногай тили керек тувыл деп эситпегенмен, -дейди «Лашынлар» кружок етекшиси Камиля Айтувганова.

Кружоклар оьтеяткан кабинетлерге мени методист Мутлихан Бегалиева шакырды, олардынъ кайбириси бек аьруьв ярастырылган. Ислемеге керекли затлардынъ коьплиги аваслыкты оьстиреди. Эркин куьрес кружогында етекшилери Арсланбек Нартупов кеделерди ойыннынъ йосыкларына уьйретип туры эди. Компьютерный кружогында Зоя Джумагишиева балаларды компьютер кулланувдынъ негизине уьйретеятыр. Суьврет ясамага аваслыгы болганлардынъ сулыбын Осман Суюндиков оьстиреди. Соьйтип биз мунда балалардынъ оьрленуьви уьстинде уьйкен куллык юритилетаганына шайыт болдык.

– «Ногай Эл» балалар бавында сосы кружоклардынъ аьр бириси юмада эки кере юритиледи. Биз балалардынъ билим яктан оьрленуьви уьшин колымызда болган баьри амалларды да кулланамыз. Оннан оьзгелей балалар бавында музей ашпага ниетленемиз. Ниетимиз толса балалар бурын заманларда ата-бабалары кулланган затлары ман таныс болаяк эдилер. Солай ок заман-заманы ман тербиялавшылар ашык дерислер де озгарадылар, аьр бир байрамга шаралар аьзирленеди. Олардынъ толтырылувына терен эс этиледи, –дейди методист Мутлихан Тоьлевхановна.

«Ногай Эл» балалар бавыннан мен йогары конъилде кайттым. Тагы да мага коьнъилли балалар растылар. Мен олардынъ куьлкисине сукландым. Дуныядагы баьри балалардынъ балалыгы дайым да балдай таьтли болса экен, олардынъ наьсибин бир зат та кыска этпесе экен деген ойлар мени бийледилер.

Н.Кожаева.

Суьвретлерде : «Ногай Эл» балалар бавында.

Запись

Кенъейтилген кенъесте

Янъыларда НАК ваькиллерининъ шакырувы ман мен ДР Аькимбасы Р.Абдулатиповтынъ етекшилиги астында оьткен ДР АТК кенъесинде ортакшылык эттим. Комиссия кенъеси РФ ФСБ директорынынъ орынбасары И.Сироткиннинъ катнасувы ман озгарылды. Кенъесте солай ок ДР Халк Йыйынынынъ председатели Х.Шихсаидов, ДР Оькиметининъ Председатели А.Гамидов, министерстволар эм ведомстволар етекшилери, районлар эм калалар аькимбаслары ортакшыладылар. Ногай районыннан кенъесте «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Р.Шангереев катнасты.

Соьйтип кенъейтилген сырасы ман оьткен кенъесте ДР-да АТК-дынъ 2016-ншы йылда эткен исининъ тамамлары каралды эм 2017-нши йылга борышлар белгиленди.

Суьйинишли эди ийги ис сырагылар бойынша белгиленген районлар сырасында бизим Ногай районынынъ аты айтылганын эситпеге. Соны ман байланыста да мен мунда «Ногайский район» МО-сында АТК аппаратынынъ ваькили эсабында шакыртылдым.

Кенъестен сонъ бизди (Ногай, Бабаюрт, Хунзах районларынынъ эм Дербент каласынынъ ваькиллери ДР-да АТК аппаратына шакырып, савгаладылар.

Белгилев керек, ДР Аькимбасы Р.Абдулатипов бу маьнели куллык приоритетли экенин белгиледи. «ДР -да АТК ман кабыл этип алынатаган баьри карарлар толтырылмага керек, эм сога биз ДР КоАП -ка туьрленислер (толтырмав яде тийислисинше толтырмав уьшин административлик яваплылык тутув кесегине) киритуьв мен етисеекпиз»,- деп айтылды ДР Аькимбасынынъ докладында. Ама ол белгилегенлей, республикадынъ аьр яшавшысында терроризмге эм экстремизмге карсы аьрекет этуьв тармагында оьзининъ гражданлык позициясы болмага керек, ол сырагысында бизим субъектте ямагат –политикалык аьлге себеплигин тийгистеди.

З.Уразаева,

«Ногайский район» МО-сында АТК аппаратынынъ ваькили.

Запись

Специалисты управляемого Общества МРСК Северного Кавказа «Дагестанская сетевая компания» выявили 7315 фактов энерговоровства

Результатом рейдовых проверок по пресечению неучтенного потребления электроэнергии, проведенных дагестанскими энергетиками в 2016 году, стало выявление 7315 случаев хищения энергоресурса.

 

Из них по 5870 фактам были составлены акты по безучетному потреблению электроэнергии, по 1445 - по бездоговорному. В общей сложности неучтенными оказались 141 млн 774 тыс. 871 кВт.ч электроэнергии на сумму 335 млн 972 тыс. 977 руб.

 

Наиболее показательным в отношении проводимой сетевым предприятием работы оказался декабрь, когда было выявлено 872 случая безучетного потребления на сумму 30 млн 094 тыс. 760 руб. В общей сложности недобросовестными потребителями было украдено 13 млн 892 тыс. 170 кВт.ч электроэнергии, что вполне достаточно для освещения улиц города Буйнакска в течение 2-х месяцев.

 

Сотрудниками Махачкалинских городских сетей по итогам 2016 года было составлено 900 актов безучетного потребления на сумму 33 млн 432 тыс. 985 руб.

 

В ходе рейдовых мероприятий было установлено, что потребители в большинстве случаев используют специальные устройства для воровства электроэнергии и занижения показаний приборов учета. Огромный ущерб Обществу наносят и так называемые «троллейбусы» - набросы на провода воздушных линий. В ходе подворовых обходов, которые регулярно проводят энергетики АО «Дагестанская сетевая компания», все ухищрения недобросовестных потребителей выявляются, несанкционированное вмешательство устраняется.

Запись

Йол юрис йорыклары

Кате баасы – аьдем яшавы

Оьткен 2016-ншы йыл декабрь айда Россия Федерациясынынъ Оькимети йол юрис катнасувшыларынынъ законшылыкты тутувын кеплендируьвге, коьлик алатларынынъ йолдынъ карсылас юрисининъ кесегине шыгувы ман байланыслы йол-коьлик кателерининъ алдын шалувга каратылган Шаралар планын беркиткен. Соны ман байланыста газетамыздынъ оьз хабаршысы РФ МВД-нынъ Ногай район боьлигининъ ГИБДД боьлигиндеги ДПС тамада инспекторы, полиция капитаны Амир Амирбекович Шабанов пан йолыгысып, йол-коьлик кавыфсызлыгы акында хабарласкан.

– Амир Амирбекович, ызгы йылларда элимиз, сонынъ санында республикамыз, районымыздынъ автойолларында йол коьлик кателери эм соларда оьлетаган, яраланатаган аьдемлер саны коьбееди. Ногай район йоллары бойынша бу яктан оьткен йылдынъ статистика билдируьвлери кайдай экен?

– Хабарласувымыздынъ басында ок йол юрисининъ йорыкларын бузув бойынша статистика билдируьвлерине эс этейик. Былтыр Ногай районынынъ автойолларында бир неше авыр йол-коьлик кателерининъ сырагысында аьдемлер оьлгенлер. Айтпага, 2016-ншы йылдынъ 16-ншы мартында Терекли-Мектеб – Карагас автойолынынъ 90-ншы шакырымында автокоьлик йолдан шыгып кетип тамамында 1 аьдем оьлген. Сол йыл 14-нши майда Терекли-Мектеб – Нариман автойолында автомобиль коьлиги велосипедистти урган эм бу кате сырагысында велосипедист оьлген. Солай ок Терекли-Мектеб – Кара-Сув автойолында болып оьткен катеден сонъ 1 аьдем оьлген эм 1 аьдем яраланган, Терекли-Мектеб – Червленные Буруны автойолында – 1 аьдем оьлген, 3 аьдем яраланган.

Былтыр район еринде август айы йол-коьлик кателерине «бай» болып шыкты. 3-нши августта Бораншы – Карагас автойолында автокоьлик водители карсылас йол кесегине шыгып кетип, ога карсы келеяткан автомашина ман урынган. Сонынъ сырагысында 1 аьдем оьлген, 1 аьдем яраланган. 8-нши августта Терекли-Мектеб – Нариман автойолында водительдинъ куьнасиннен автомашина карсылас йол кесегине шыгып, карсы айдап келеяткан коьлик пен урынган. Бу йол-коьлик катесиннен себеп 1 яс авылдасымыз ян берген, экиншиси яраланган. Соннан уьш куьн оьткен сонъ авыр кате эндигиси Терекли-Мектеб – Карагас автойолынынъ Карагаска карап бурылатаган еринде болган. Сонынъ тамамында автомашина авдарылып, тагы бир яс авылдасымыз ян берген.

Оннан баскалай, озган йыл бойынша «сельсовет Арсланбековский» МО еринде бир йол-коьлик катеси болган эм 2 аьдем яраланган. «Село Терекли-Мектеб» МО авыл йолларында 11 йол-коьлик катеси болып оьткен, 10 аьдем яраланган.

– Бирер водительлердинъ йолдынъ карсылас кесегине шыгувынынъ бас себеплери эм солардынъ сырагылары не зат пан байланыслы экен?

– Элимизде болатаган йол-коьлик кателерининъ хыйлысынынъ бас себеби – ол йол юрис йорыкларынынъ 9-ншы басын бузув болады, олай дегени бирер водительлердинъ карсылас йол кесегине шыгувы. Йол юрис йорыкларын бузувлардынъ бу кеби кайсы заманларда да авыр кателерге аькеледи. Эгер бир водитель автомашинасы ман карсылас йол кесегине шыгып кетсе, ол оьзине карсы келеяткан йол коьлиги мен урынганда, солардынъ тезлик оьлшемлери косыладылар. Айтпага, бир автомашина саьатке 100 шакырым ман, экиншиси – 90 шакырым ман келеяткан болса, олардынъ урынув куьши 190 шакырымга етиседи. Олай дегени, бир автомашинадынъ баскасына урынувынынъ куьши йол шетинде кадалып турган бетон курылысына урынганга тенъ болады. Мундай ерде салон ишинде олтырган эм айырым кетен байлавышы ман оьзин байламаган йолавшы айлак та бек кателенмеге болады: ол кабинадан ушып шыгады. Соннан тура йол инспекторлары водительлерге эм йолавшыларга оьзлерин олтыраларга беркитинъиз деп токтавсыз эсине саладылар.

Автомашинадынъ анъсыздан карсылас йол кесегине шыгувы ога карсы келеяткан автомобиль водителине оьз коьлигин йолдан тайдырмага бир амал да калдырмайды. Соннан себеп мундай аьлде йол юрис йорыклары каты бузылады. РФ КоАП 12.15-нши статьясынынъ 4-нши кесегинде белгиленген йол юрис йорыкларын бузганы эм йолавшыдынъ алган яраларынынъ авырлыгына коьре куьнали водительге административлик дембиси (штраф, коьликти айдавга ыхтыярын алув) эм солай ок РФ Уголовлык кодексининъ 264-нши статьясынынъ 1-нши кесегине коьре 7 йылга дейим уголовлык яваплыгы каралады. Соны ман бирге «Гражданиннинъ муьлкине эм оьзине келтирилген зарар толы оьлшеминде кайтарылмага керек» деп Граждан кодексининъ 1064-нши статьясында айтылган.

– Аьли коьп ерлерде эм бизим район йолларында да йол юрис йорыкларынынъ энъ кереклисин де билмейтаган бирер водительлер йолыгады. Сондайларга дембиси йокпа?

– Ызгы йылларда автойолларда водительлердинъ куьнаси мен коьп бузувлар болганнан себеп, былтыр элимизде «кавыфлы кепте айдав» деген соьз байланысы да киргистилген. Сондай айдав уьшин водительлер эндигиси административлик яваплыкка тартыладылар. Водительде 20 мынъ маьнеттинъ штрафлары йыйналган болса, РФ КоАП 17.15-нши статьясы сондай водительдинъ коьликти айдавга ыхтыярын иркпеге амал береди. Водитель коьликти айдавга ыхтыяры болмаган аьдемге автомашинасын айдамага берсе, ога 30 мынъ маьнет штраф салынады. Автомашинады ясы етпеген балаларга айдамага берсе, РФ КоАП 5.35-нши

статьясына коьре «ата-ана ыхтыярларын тийисли кепте толтырмав эм ясы етпеген балады эсапка салув» деген дембиге йолыктырылады. А эгер водитель оьз коьлигин соны айдавга ыхтыяры йок аьдемге берип, ол да йол-коьлик катесине туьсип оьлсе яде бу ерде баска бирев оьлсе де, коьлигин берген водитель мунда аьлде толы кепте материаллык эм уголовлык яваплыгына тартылады.

Йол юрисининъ йорыклары – ол яшав законы, неге десе коьлик алаты ол кайсы заманда да йогары кавыфлык пан байланыслы алат болып калады.

Хабарласувды М.-А.Ханов юриткен.

Запись

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов избран в состав Высшего совета политической партии «Единая Россия» Источник: http://dagpravda.ru/novosti/27465166/ © Дагестанская правда

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в пленарном заседании XVI съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Москве.

В преддверии крупнейшего в стране политического мероприятия Глава республики Рамазан Абдулатипов, Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Бувайсар Сайтиев поделились с журналистами своими ожиданиями.

Глава региона, в частности, озвучил предположение о том, что в рамках работы съезда будут подведены итоги осенних выборов.

«Кроме того, исходя из наказов избирателей, будет корректироваться программа партии. На мой взгляд, на обсуждение обязательно будет вынесено Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию, которое имеет для России стратегическое значение», – отметил Рамазан Абдулатипов.

Подчеркнув, что в настоящее время в стране наблюдается подъем патриотических настроений, руководитель республики сказал:

«Съезд должен поднять уровень этого патриотизма еще выше. Самое главное, чтобы патриотизм не сводился к лозунгам и призывам. Должны быть конкретные дела, именно на это ориентирован Дагестан, которому необходимо выйти из кризисного состояния.

Более того, мы говорим уже не просто о выходе из кризиса, а об устойчивом, стабильном развитии. Наш дагестанский народ это заслужил. Мы должны работать очень эффективно. Сегодня здесь у нас достаточно большая делегация, потому что Дагестан очень активно поддержал “Единую Россию”.

В нашей республике самый высокий рейтинг доверия к Президенту страны Владимиру Путину».

По мнению Хизри Шихсаидова, на съезде также планируется обсудить шаги и инициативы, аналогичные тем, которые уже начали внедрять в регионе: «По рекомендации Рамазана Гаджимурадовича мы приступили к обновлению руководящих органов партии. К нам пришло много молодых людей, они принесли с собой много новых инициатив и программ. В работе партии не должно быть застоя. Дагестан в этом плане действует на опережение, поскольку мы чувствуем время и необходимость перемен».

Комментируя организацию дискуссионной площадки аграрных сверхдержав, прошедшей накануне в рамках съезда, спикер дагестанского парламента заявил:

«Эта площадка очень важна для республики, поскольку у нас аграрный сектор играет основную роль в экономике. Много было предложений и новшеств. Известно, что от предложений до реализации нужно пройти определенный путь. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Много новых федеральных программ, и Правительство Дагестана готовится принять в них участие. Я уверен, что это реально повлияет на развитие виноградарства, садоводства, ведь это и рабочие места, и дополнительные доходы».

В свою очередь Бувайсар Сайтиев отметил, что принятые по итогам съезда решения лягут в основу действий, которые партия предпринимает, в первую очередь, для того, чтобы повысить благополучие граждан в российском государстве, поднять безопасность страны на должный уровень.

Выступая на пленарном заседании съезда, председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что за последние пять лет «Единая Россия» прошла большой путь и смогла адекватно отреагировать на запросы общества:

«Руководством страны для этого было сделано много. Партия стала меняться первой, мы выстроили партию нового типа, оптимизировали кадровую политику, обновили структуру, формат общения с избирателями. И свое лидерство мы сохранили, это доказывают результаты региональных кампаний в течение последних пяти лет, а также наша бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2016 году».

По словам Дмитрия Медведева, поскольку этот выбор сделали люди, которые «доверили “Единой России” страну», сегодня именно на партии лежит вся полнота ответственности:

«Мы на партийном контроле держим исполнение решений и законодательных норм. Можно с уверенностью сказать, что “Единая Россия” не только партия конституционного большинства, а это правящая партия, главный политический ресурс Президента РФ Владимира Путина».

Председатель «Единой России» подчеркнул значимую роль партийной системы защиты прав граждан, то есть работы общественных приемных партий, куда за пять лет поступило более трех миллионов обращений:

«Каждый год 1 декабря, в день рождения партии, мы стали проводить Единый день приема граждан. Наши активисты проводят выезды в поселки и отдаленные районы. И мы не только консультируем людей и стараемся им помочь, но и включаем их предложения в повестку работы. В прошлом году 112 предложений из них вошли в программный документ, с которым “Единая Россия” шла на выборы».

Дмитрий Медведев также напомнил, что был полностью изменен процесс подготовки к выборам:

«В мае прошлого года был впервые проведен Единый день предварительного голосования. Фактически избиратели сами формировали предвыборный список, ни одна другая партия не доверила людям этот процесс. На участки тогда пришли 10 млн человек, такого масштабного предварительного голосования никто и нигде не проводил».

Премьер-министр предложил проводить подобную процедуру ежегодно в течение ближайших пяти лет для определения кандидатов в региональные законодательные органы.

«Мы сохранили или увеличили депутатский корпус во многих регионах. За пять лет мы выиграли большинство выборов мэров, в органах МСУ получили более 70%, а также получили возможность сформировать конституционное большинство в Госдуме. А условия и конкуренция были жесткие. Побеждать всегда непросто, но “Единая Россия” доказала, что готова к открытой и честной конкуренции. И мы вправе гордиться этими победами», – заявил Дмитрий Медведев.

В то же время он призвал членов «Единой России» не расслабляться: будущей осенью более чем в 30 регионах страны пройдут выборы, которые станут последними перед избранием Президента России.

«Мы должны работать в рамках законодательства и реализовывать нашу программу, делать то, что и обещали. Мы в партии давно используем проектный подход, именно так мы реагируем на обращения людей и решаем актуальные вопросы. Этот метод позволяет эффективно справляться с задачами и принимать оперативные решения», – подчеркнул глава Правительства РФ.

«Единая Россия» – это более двух миллионов человек, мы разные, но у нас общая цель. Она четко сформулирована – «Успех каждого – успех России». Для достижения этой цели у нас есть все: люди, желание работать и доверие избирателей, что помогает побеждать. И пусть таких побед будет как можно больше», – заключил Дмитрий Медведев.

Отметим, что в ходе съезда Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов был избран в состав Высшего совета политической партии «Единая Россия», куда также вошли спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, министр культуры РФ Владимир Мединский и другие.

Запись

Иси емисин береди

Маринат Мавлиевна Оразаева Яшавшыларды социаллык ягыннан канагатлав орталыгында 20 йыл узагында куллык этип келеди. Ол уьйшиликте социаллык ягыннан канагатлав боьлигинде (боьлик етекшиси М.Ярикова) социаллык куллыкшысынынъ аьрекетин юритеди. Джанибеков атындагы мектебинде билим алып, кыскаяклы баслап Орджоникидзе каласында оператор связи курсларын, оннан сонъ Нальчик каласында бухгалтерлер школасын тамамлайды. Оьз исине яваплы, бавырмалы, дайым коьмекке аьзир болган Маринат Мавлиевна оьз ис йолдаслары эм социаллык буйымын алувшылары арасында да сый абырай казанган. Коьп йыллар бойы ийги эм емисли аьрекет этип келгени уьшин Маринат Оразаева Дагестан Республикасынынъ социаллык ягыннан оьрленуьв эм ис министерствосынынъ сый грамотасына тийисли этилинген.

Маринат Мавлиевна сылув кызы Мадинадынъ окувдагы уьстинликлерине куьезленип келеди.

Г.Нурдинова.

Запись

Атайлардан калган асыл соьз

Ел болмаса, сувык йок.

Мал болмаса, ювык йок.

Эшектинъ юги авыр болса, йорга болар.

Бир куьн туьз даьм таткан ерге, мынъ кере салам бер.

Алты ясарлык алыстан келсе, алпыс ясарлык алдына шыгар.

Тама-тама коьл болар.

Авырув арсланды аттан йыгар.

Уялмаган бетке – кара казан.

Акыл яста тувыл- баста.

Эшектинъ – эти арам, кыйыны алал.

Оьнери бардынъ, корлыгы йок.

Наьлет наьлетлигин, ийт ийтлигин этпей коймас.

Коьз коьрмегенди, юрек суьймес.

Уьй меники деп соьйлеме, уьй артында кулак бар.

Ят еринде султан болганнан, оьз еринъде ултан бол.

Коьпти таппаган, азды да таппас.

Увылым, сага айтаман, келиним сен тынъла.

Коьздинъ шааты – кулак.

Язда мыйы кайнаганнынъ, кыста казаны кайнар.

Куьлте туьсти, куьз туьсти.

Агасы бардынъ ягасы бар, иниси бардынъ тынысы бар.

Кол колды ювар, кол бетти ювар.

 

(Халк авызыннан)

Запись

Тергев оьткерилеек

«Каспий» федераллык йол агентствосынынъ федераллык автойоллар управлениесининъ ФКУ Дагестан Республикасындагы филиалынынъ хатын толтырув уьшин «Ногайский район» МО администрациясында «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минводы» А-167 номерли автойолы бойын

(реклама курылысларын законсыз салувды) йорыкка келтируьв ниет пен тоьмендеги сырасы ман шыгып тергев комиссиясы туьзилген:

Санглибаев М.Д. – «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ куллыгын юритуьвшисининъ орынбасары, комиссия председатели;

комиссия агзалары:

Муллаев А.К. – «Ногайский район» МО администрациясындагы архитектура эм ЖКХ боьлигининъ начальниги;

Саитов М.Э. – Ногай районы бойынша ГИБДД боьлигининъ начальниги;

Картакаев Э.А. – ДПС инспекторы (макулласувга коьре);

Магомедрасулов И.А. – «Каспий» йол управлениесининъ КГУ филиалынынъ БДД бойынша ООР начальнигининъ орынбасары;

Мачилаев М.М. – «Кочубейавтодор» ООО директоры (макулласувга коьре);

Валиев С.А. – «Ногайское ДЭП №29 ОАО гендиректоры (макулласувга коьре);

Ханов М.-А.Ю. – «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы» ГБУ политика эм авыл хозяйство боьлигининъ редакторы.

Р.Шангереев,

«Ногайский район» МО администрация

аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши.

Запись

19 января состоялся вечер в рамках проекта «Встречи в Театре поэзии» с участием поэта и писателя Марата Шахманова.

Об этапах жизненного пути с автором говорила заместитель директора Театра поэзии Ариза Батырова: «Наша сегодняшняя встреча сложилась благодаря художнику и поэту Джавгарат Супьяновой, подарившей нам знакомство с нашим соотечественником, живущим в Москве, Маратом Шахмановым. Нам захотелось поделиться со зрителями Театра поэзии интересным и органичным сочетанием интересов и увлечений, событий и направлений жизни этого человека».

 На формирование литературных вкусов и развитие творческого потенциала, по признанию самого Марата, повлияла его мама: «Литература начиналась с маминых сказок, и любовь к литературе, чувство языка были привиты ею». В числе любимых поэтов Марат называет Даниила Андреева и Александра Блока, а Марине Цветаевой даже посвящен цикл «Венок акации». Также Марат говорит о безусловном влиянии на его мировоззрение классической, а в особенности античной литературы и философии.  

Первые стихи Марат Шахманов написал в детстве, в юношеском возрасте пробовал писать и прозу, но, как признается поэт, реализации творческого потенциала помешало отсутствие жизненного багажа. Увлечение философской литературой подтолкнуло снова взяться за перо в более поздний период, а благодаря знанию немецкого и испанского языка, он пробовал себя в переводах зарубежной поэзии.

 

В 1999 году во время вторжения бандформирований в Дагестан Марат Шахманов записался в отряд ополчения. Это был сложный период для региона и всей страны, и Марат не смог остаться в стороне от происходящего: «Убеждение, что сила – это единственный выход, это заблуждение, ведущее к истреблению человечества. Наш шанс, надежда в том, что провидение изменит нашу судьбу, уведет нас с тупикового пути войны, по которому идет мир. Если говорить словами Достоевского, то красота спасет мир, но не стоит забывать, что речь не о внешней, а о красоте внутренней, красоте духа».

Несколько лет Марат жил в Европе, где ему пришлось пройти через множество испытаний, связанных с выживанием вдали от родины без семьи и друзей, занимаясь тяжелым трудом ради достойной жизни. Тем не менее, Марат рад тому, что смог познакомиться с культурой тех стран, где ему довелось бывать.

 

Поэт рассказал, что чувствует постоянную неразрывную связь с Дагестаном, где бы он не находился. «Горы Дагестана даруют эйфорию, навевают поэзию», – делится он, советуя «не вникать в темные складки реализма».

 

Зрители смогли услышать в авторском исполнении стихи, связанные с каждым этапом жизни поэта, произведения, посвященные его семье, городам, странам и временам года. Кроме того, гость вечера Лаура Камалова обрамляла поэтические тексты музыкальным сопровождением, а также исполнила несколько знаменитых песен, не оставивших никого равнодушным.

 

Запись

Дагестан Акимбасына йогары сеним этилген.

Оьткен каты куьн, 22- нши январьде, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Рамазан Абдулатипов Москвада «Единая Россия» Савлайроссиялык политикалык партиясыннынъ ХVI съездининъ пленарлык кенъесинде ортакшылык эткен.

Съездтинъ барысында Дагестаннынъ Аькимбасы Рамазан Абдулатипов «Единая Россия» политикалык партиясынынъ Оьр Советининъ сырасына сайланган. Онда солай ок РФ Федераллык Йыйынынынъ Федерация Советининъ спикери Валентина Матвиенко, Госдума спикеры Вячеслав Володин, РФ маданият министири Владимир Мединский эм баскалар киргенлер.

 

ДР Аькимбасы Р. Абдулатиповты «Единая Россия» политикалык партиясы ягыннан ога сондай йогары сеним этилген мен ак юректен кутлаймыз, алдыда тек енъуьвлерге етискенди йораймыз.