Новость на родном

Куватлыгы уьйкен электростанция салынаяк

Ногай район администрация меканында 28-нши июльде ДР Минэнерго эм «Солар Энерджи» компания ваькиллерининъ Ногай район йыйынынынъ депутатлары, авыллар басшылары эм кайбир организациялар етекшилери мен «Ногайский солнечный парк» туьзуьв мен байланыслы проекттинъ презентациясы бойынша йолыгысы болып озды.

Новость на родном

Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов: «Президент белгилеген тапшырмалар Дагестан уьшин бек маьнели»

Янъыларда Санкт-Петербургта тамамланган XXV Халклар ара экономикалык форумы акында Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов оьз ойын айтып билдирген.

Новость на родном

Уьйдегилерим, ис йолдасларым авырымасын деп

Коронавирус юкпалы маразы таралып барувы ман байланыста коьбисинше эм аьли уьшин ялгыз бир сога карсылык этуьв йолы бар экени аян коьринеди. Ол, элбетте, вакцинация.

Новость на родном

Ис басланады… налог йыювдан

Налог инспекцияларынынъ ерли-ерлеринде куллык этуьвлери мен республикамыздынъ, сонынъ санында Ногай районымыздынъ бюджетлерининъ толысувы, казналарынынъ теренлиги тар байланыслы. Налог эм налог тувыл келимлер – бизим кыйын акларымыз, пенсияларымыз, экономикага келип куйылатаган финанс булаклары, янъы курылаяк балалар бавлары, мектеблер, больницалар, тартылаяк газопроводлар, казылаяк артезианлар…

Новость на родном

Шоьлимизди ясылландырувга куьш салып

Йыл сайын элимизде Мелиоратор куьни тамбыз айынынъ биринши каты куьнинде белгиленеди. Мелиоратордынъ кесписи кереклилердинъ бириси, боьтен де бизим сувсыз кургаклы Ногай шоьллигимизде. Бу тармактынъ куллыкшылары язда аявсыз куьннинъ иссилиги астында, куьздинъ елли куьнлеринде, кыста эм язлыкта, кыскасыннан айтканда, савлай йыл узагына кырда ислейдилер. Сога коьре, мелиоратор исин табиатты, шоьлдинъ ясылланганын шынтылайын суьйген аьдемлер сайлайдылар.

Новость на родном

Маьселелер шешилеек

25-нши курал айында ДР Энергетика эм ЖКХ министерствосынынъ ваькиллери сонынъ министрининъ орынбасары Эфенди Хайдаковтынъ басшылыгы ман Ногай районында конакта болдылар.

Новость на родном

Сиз, бай тарихи мен халк

Янъыларда ис йорыгы ман Ногай районында Информатизация эм баспа министри Умаросман Гайбуллаевич Гаджиев делегация басында болып кетти. Бу куьнги йолыгыстынъ бас темасы «Терроризм идеологиясына карсы турув комплексли программасын эм планын яшавга шыгарув» эди. Тармак министри, Дагестан Респуб- ликасынынъ Аькимбасы Ногай районына келеектен алдын, бар маьселелерди, ямагаттынъ ойын билуьв ниет пен келип кеткен эди. Оны ман...

Новость на родном

Комиссия кенъеси оьтти

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары, Ногай ра- йонынынъ Наркотиклерге карсы комиссиясынынъ председатели Баймагомед Ярлыкаповтынъ етекшилеви астында кенъес озды. Йыйында Кизляр каласында Дагестан Республикасы бойынша ФСБ управлениесининъ 3-нши боьлигининъ етекшиси Р.Уразакаев, Ногай районынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Э.Саитов, Ногай районы бойынша Россия ОМВД етекшисининъ орынбасары И.Янполов, «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси Н.Арсланов, Билимлендируьв управлениесининъ методисти А.Мурзагишиева, врач-нарколог...

Новость на родном

Ден савлыгын сынавга салып

Коькек айынынъ сонъгы куьнинде от туьсуьвге карсы боьлигининъ куллыкшылары оьзлерининъ кеспи байрамын белгиледилер. Бу куьнлерде от туьсуьвге карсы боьлиги Россия МЧС сырасына киреди.

Новость на родном

Куьннен-куьнге янъы кеби шыгады

Ызгы заманларда бир инсанга да ясыртын тувыл пластик карталардан акша урланатаганы. Аьдемлерге зыян келтиреек болсалар, кыянатшылар кайдай йоллар да излестиредилер. Пластик карталардан акша урлайтаганлар уьш туьрли кепте оьз аьрекетлерин этедилер.