Новость на родном

Кутлав

Патшалык Ногай драма театрынынъ бас режиссеры, Дагестан Республикасынынъ Халк артисти Байсолтан Джумакаевке эм театр коллективине Сыйлы Байсолтан Атагиши улы! Сизди эм коллективти халкымыздынъ айтылган «Шора баьтир» дестанын биринши кере сахнага салып коьрсетуьвинъиз бен кутлаймыз. Миллет тарихинде эм авызлама поэзия яратувшылыгында Шора баьтир эм онынъ акында халк шыгарган оьлимсиз йыр энъ суьйиклилердинъ бириси болады. Халкымыздынъ театры...

Новость на родном

Ак сунъкарын каргыткан Шора бизге келгенде

2019 йыл — Россияда театр йылы______________ Янъыларда уьш куьн узагында Ногай районынынъ орталык маданият уьйининъ сахнасында «Шора баьтир» эпикалык шыгарма бойынша театраллык коьрсетуьв озды.

Новость на родном

Шоьл байрамы — тав Кизилюрт еринде

Биз сабантой деген соьзин эситкенде, саьвлели яй куьнин коьз алдымызга келтиремиз. Сабантой – туьрк халкларынынъ йыл сайын озгарылатаган энъ де суьйикли байрамы. Бу байрамнынъ аты «сабан» эм «той» деген соьзлерден туьзилген. Той – байрам, сабан деген соьздинъ маьнеси коьп, бириншилей, ол ер айдав авылхозяйстволык ис алаты, баска маьнесине ер мен байланыслы ислер киреди – ер...

Новость на родном

«Шора баьтир» — сахнада

Ногай патшалык драмалык театрынынъ етекшиси, Дагестан патшалык баргысынынъ лауреаты, ДР халк артисти, режиссер Байсолтан Атагиши улы Джумакаев Рамазан Керейтовтынъ пьесасы бойынша «Шора баьтир» спектаклин салган. Спектакль шилле айынынъ 10-12-нши куьнлеринде Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылынынъ маданият уьйинде коьрсетилеек.

Новость на родном

Кубыла Сабантойы озгарылаяк

2019-ншы йылдынъ шилле айынынъ 7-нши куьнинде Дагестан Республикасынынъ Кизилюрт каласында «Янтарное» балык хозяйствосында Кубыла Сабантойы озгарылаяк.

Новость на родном

Эгер ошак соьнсе…

Кавга аьр бир уьйге ялын болып кирди, тынышлыкта яшап турган халктынъ мыратларын, ойларын бузып, онъка-тенъкесиннен авдарды. Сол йыллардынъ кайгысы, ашшылыгы буьгуьнлерде де бизим юреклеримизди, янларымызды мунълы сезимлерге, кара туьске орайды. Сол кайгылы заманнынъ бетлерининъ бириси – карашай халкты суьргинге йиберуьв. Неше йыллар Карашай-Шеркеш Республикасында бирге конъысы болып турган ногай халкына уьйкен йойым болды, кардаш карашай...

Новость на родном

Кувыршаклар театрынынъ сыхырлы дуныясы

Янъыларда Театр йылы бойынша Махачкалада «БРИКС эллерининъ кувыршаклар театрынынъ сыхырлы дуныясы» деп аталган Биринши халклар ара фестивали ДР Маданият министерствосынынъ, Дагестан патшалык кувыршаклар театрынынъ эм Москва каласынынъ предпринимательлерининъ уйгынлавы ман, РФ Маданият министерствосынынъ, РФ эм ДР театраллык аьрекетшилерининъ союзынынъ эм кала администрациясынынъ коьтергишлеви мен оьтти. Республикамыздынъ конаклары эм яшавшылары Россиядынъ 5 регионынынъ эм Бразилия, ЮАР,...

Новость на родном

Аьр биринъизде Сраждиннинъ нуры болсын

Ногай район ортакластырылган китапханасында «Ногайдынъ оьктемлиги эм данъкы» деп аталган халкымыздынъ зейинли увылы, СССР Суьвретшилер союзынынъ агзасы, Дагестаннынъ ат казанган саният куллыкшысы Сраждин Самедин увылы Батыровтынъ эстелигине багысланып, мектеб окувшылары ман йолыгыс озгарылган. Йолыгыста РФ ат казанган маданият куллыкшысы Нарбике Муталлапова, ДР ат казанган маданият куллыкшылары Сакинат Аблемитова, Нина Халилова, суьвретши, окытувшы Осман Суюндиков, китапхана...

Новость на родном

Коькте Шолпан коьремен

Белгили ногай композиторымыз, дирижерымыз, йыравымыз Яхъя Таймасхан увылы Кудайбердиевке – 65 яс. РФ, ДР ат казанган маданият куллыкшысы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ сыйлы артисти Яхъя Кудайбердиев коьп йыллардан бери халкымыздынъ маданиятынынъ оьрленуьви уьшин уьйкен куллык этип келеди. Ногай халкымыздынъ музыкалык саниятынынъ оьрисин кенъейткен профессионаллык композиторлык мектебининъ негизин салып келеяткан, Россияда да белгили бизим ясуьйкенимиз бу куьнлерде де...

Новость на родном

Конак болган уьйде кут бар

Журналисттинъ кесписи онынъ иесине туьрли ерлерде болмага, туьрли миллетли аьдемлер мен танысып, олар ман айкаспага, кылыккасиетлерин билмеге амал береди. Мине янъыларда да биз Кыргызстан Республикасынынъ Ош каласын йоклап, мундагы аьдемлердинъ яшав аьли мен, кыргыз халкынынъ маданияты, санияты, оьзиншелиги мен таныс болмага амал таптык. Газетадынъ озган номеринде белдиргенимизге коьре, мунда айлак уьйкен эм маьнели халкаралык фестиваль...