Новость на родном

Мен оьз савлыгым акында ойлайман

«Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы», «Дагестан Республикасынынъ Халк артисти» деген сыйлы атлардынъ иеси Ногай патшалык театрынынъ талаплы артистлерининъ бириси – Оразбийке Тангатаровна Кокоева бу куьнлерде коронавируслы маразына карсы вакцинадынъ эки кезегин де оьтип, оьз ден савлыгын сакладым деген сезим мен аьрекетин бардырады.

Новость на родном

Дуныя юзиндеги яшавшылардынъ яртысына этилинген

Аьлиги заманларда, политологлардынъ билдируьвине коьре, дуныядагы баьри де эллер бойынша коронавирус юкпалы маразына карсы 3,1 миллиард аьдем вакцина урдырган, яде ол сан планетадагы уьйкен аьдемлердинъ санынынъ 50 проценти болады. Сонынъ акында Джонс Хопкинстинъ Университетининъ билдируьвлери шайытлайдылар.

Новость на родном

Алдын шалув керек

Район еринде янъы коронавируслы инфекциясы ман байланыслы аьллер акында Ногай район орталык больницасынынъ бас врачы Фаризат Межитова билдирди. Онынъ айтувына коьре, район поликлиникасына Спутник V «Гам-Ковид-Вак» 600 вакцина аькелинген. Госуслуги бойынша вакцинация этуьвге шеретке турганлар райполиклиникасына келип, прививка этпеге боладылар, пункт 8 саьаттен 17 саьатке дейим ислейди.

Новость на родном

Мараздынъ куьшленуьви аянланады

Ызгы куьнлерде республика бойынша больницадан тыс пневмония ман авырыйтаган 468 пациентлер аянланган, 2021-нши йылдынъ басыннан алып бу санлар энъ де уьйкен деп саналады. Солай ок коронавируслы инфекциясы ман авырыйтаганлардынъ саны ызгы куьн ишинде 168 аьдемге еткен. Авырганлардынъ арасында оьлгенлер де бар. Ызгы юмадынъ ишинде республикамыздынъ ковид-госпитальлеринде 99 аьдем оьлген деп белгиленеди.

Новость на родном

Яман мараздан коршаланайык

Журналист оьз ойы ман_____________ Бизим яшавымызга «коронавирус» деген соьз киргенли эки йылга ювык болды. Мен оьзим сол яман мараз бан кайтип авырыганымды аьли де мутып болмайман, соннан калган калдыклар муттырмага да бермейди. Биз, инсанлар, кужыр деп айтсам, янъылыс болмас деп ойлайман. Алдымыздагы коьп затларга ынанмага суьймеймиз, соьйтип, коронавирус пан авырыйдылар аьдемлер дегенде, мен баслап куьлдим....