Новость на родном

Авыл яшавшыларынынъ савлыгын саклайды

«Авырыган аьдемнинъ ойларына терен эс этип билуьв – тыныш ис тувыл, ога аьдем уьйренип болмайды, эгер кишкей заманыннан алып сога аьзирленмеген болса», – деп айткан белгили орыс врачы, аьлим Николай Пирогов. Авыл еринде врач еткенше, маразлыга биринши ярдамды этип болув бек маьнели. Ол мараздынъ оьрленуьвининъ алдын шалады. Соны ман бирге авырыганларга эмлевшидинъ йылы соьзи, танъ...

Новость на родном

Сайлаган исине алал

Медицина тармагына яшавын багыслав – ол уьйкен яваплык эм сол ис аьрекети кайзаманда да энъ керекли эм маьнели кеспилерининъ бириси болады. Сол кеспиди сайлаган аьр ким де Гиппократка берген антына алаллыгын коьрсетип келеди. Олар оьз исин етимисли каьрлеви мен аьдемлердинъ ден савлыгын, олардынъ яшавынынъ сапатлыгын саклап келедилер. Ногай районынынъ Ленинаул фельдшер-акушер пунктынынъ куллыкшысы Зульфия Таймас...

Новость на родном

Авыл еринде бу исти бардырув енъил тувыл

Медицина куллыкшысы– ол авыл еринде айлак аявлы эм баалы. Кишкей авыл ерлеринде бу исти бардырув да енъиллерден тувыл. Бу кеспидинъ иеси оьзи ялгыз баьри маьселеди де шешпеге эм авырувлыдынъ аьли бойынша тез аьрекетте карар алмага керек болады. Сонынъ уьшин де айтылган болар, авыл ериндеги медициналык куллыкшы оьзи медик те, социаллык куллыкшы да, керек болса, окытувшы...

Новость на родном

Ис сырагылары келтирилди

Ногай район администрациясынынъ кезекли аппарат кенъесинде сонынъ катнасувшылары Ногай патшалык драма театрынынъ эм район Орталык китапханасынынъ 2022-нши йылдынъ ис сырагылары акында соравларды ойластылар.

Новость на родном

Авырувдынъ авыр аьлиннен саклар

– Яздынъ ызгы айында дуныяда коронавируслы юкпалы маразынынъ янъы толкыны коьтерилип баслады. Тек янъыларда авырыганлар саны азайганы ман, регионларда коронавируслы пандемия ман байланыслы тыйдажылыклар тайып баслаган эди. Оькинишке, аьдемлердинъ суьйиниши кыска болды, – дейди Ногай район орталык больницасынынъ врачтерапевти Солтанат Отовалиева.

Новость на родном

Дагестанда авырганлар бары белгили болды

Оьткен каты куьн бизим республикада КОВИД-19 инфекция ман авырып, больницага туьскен эм больницага туьспеген пневмония ман авырувлы 6 аьдем белгили болганы билдирилди ДР Савлык саклав министерствосынынъ прессслужбасы ман.

Новость на родном

Йорыклар тутылса, йолымыз ашык болар

Ногай район япсарларында коронавируслы маразды кенъ яйылдырмас уьшин юритилетаган шаралар аьли де бардырыладылар. Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ куллыкшылары ман «Ногайская ЦРБ» ДР ГБУ араларында тар байланыс тутылады.