Яхшы йол сага, выпускник

2023-нши –2024-нши окув йылы ызына ювыклап келди. Савлай Россия бойынша мектеблер оьз выпускниклерин уьйкен йолга шыгарады. Алдыда сонъгы занъ байрамы, патшалык сынавлар эм выпускной бал… Оннан сонъ басланады яшав сынавлары, кеспи сайлав, суьйген кеспиге уьйренуьв. 

Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ МР администрациясынынъ билимлендируьв боьлигининъ етекшисининъ исин юритуьвшиси Амирхан Зейнадин увылы Межитовтынъ билдируьвине коьре, бу окув йылды Ногай районымыздынъ 13 ортак билимлендируьв учреждениелерин 112 окувшы –11-нши классты, 339 окувшы –9-ншы классты битиредилер. Бу окув йылдан алып, тек «бес» белгилерге окувды тамамлайтаган выпускниклер тек «За особые успехи» медали мен белгиленип калмаяк, эки «4» белгилери болганлар да куьмис медали мен белгиленеек. Бу йылгы выпускниклер араларында «За особые успехи» медалине 12 окувшы эм 6 окувшы куьмис медалине тийисли болмага боладылар. Баьри затты да сынавлар коьрсетееклер. Йыл ишинде класс етекшилери мен билимлендируьв боьлигининъ куллыкшылары выпускниклер мен тар байланыс тутадылар, олар сынавлар бойынша кайдай йорыкларды билмеге керегин уьйретедилер. Йыл сайын сынавларда ортакшылык этетаган окытувшылар да тийисли йорыкларга уьйренедилер. Патшалык сынавлар комиссиясынынъ муниципаллык агзасы, сынав оьтеек пунктынъ бас етекшиси эм ол йок болгандай болса, орынына ислемеге болаяк аьдем эм технический якты тергейтаган специалистлер республикалык орталыкта аттестация оьтедилер, ЕГЭ уйгынлавшылары болса, тестированиединъ федераллык орталыгында дистанционлык окувларды оьтип, сертификатлар алмага керек боладылар. Ногай районымызда ЕГЭ, ОГЭ-де баьриси 80 окытувшы катнасады. Баьри сынавлар Ногай районымызда, А-Х. Джанибеков атындагы мектебининъ негизинде оьткериледи. Алдыда выпускниклер уьшин тыныш тувыл заманлар. Сынавлар – мектеб яшавынынъ тамамы. Сол сынавларды енъиллик пен оьткенди аьр бир выпускникке йорайман. Алдыда уьйкен йол, сол йолда кыйынлыклар аз болсынлар. Аьр бир выпускникке оьзининъ сайлаган, янына якын кеспиди алув йолына туьскенди йорайман. Яхшы йол сага, выпускник!

Автор Галима Курганова