Бу йылдынъ февраль айынынъ басында Х.Байрамукова атындагы Карашай-Шеркеш патшалык миллет китапханасында ногай адабиатынынъ юмалыгы бойынша «2016-ншы йыл балалыгынынъ тавысы» деген экинши регионлар ара ярысынынъ тамамын келтирилди. Шара Карашай-Шеркеш