Кенъес озгарылды

, ДР баспа эм информация министри Азнаур Аджиевтинъ, ДР билим эм илми министри Шахабас Шаховтынъ, ДР курылыс, архитектура эм ЖКХ министри Муса Мусаевтинъ, ДР гражданлык коршаланув, чрезвычайный аьллер эм табиатлык баьле-казалар калдыкларын тайдырув ислери бойынша министр Нариман Казимагомедовтынъ, кала администрациясынынъ ваькиллерининъ катнасувы ман 2014-нши йылда этилинген ислердинъ сырагылары келтирилди, 2015-нши йылга борышлар белгиленди. А.Карибов байрам шаралардынъ басланувына аз заман калганын белгиледи, яваплы аьдемлерге сога аьзирлик коьруьвде белсенликти арттырмага керегин айтты.