• Сегодня: Понедельник, 5 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 5 Карагыс айы, 2022

Кенъес озгарылды

admin
Сентябрь14/ 2015

, ДР баспа эм информация министри Азнаур Аджиевтинъ, ДР билим эм илми министри Шахабас Шаховтынъ, ДР курылыс, архитектура эм ЖКХ министри Муса Мусаевтинъ, ДР гражданлык коршаланув, чрезвычайный аьллер эм табиатлык баьле-казалар калдыкларын тайдырув ислери бойынша министр Нариман Казимагомедовтынъ, кала администрациясынынъ ваькиллерининъ катнасувы ман 2014-нши йылда этилинген ислердинъ сырагылары келтирилди, 2015-нши йылга борышлар белгиленди. А.Карибов байрам шаралардынъ басланувына аз заман калганын белгиледи, яваплы аьдемлерге сога аьзирлик коьруьвде белсенликти арттырмага керегин айтты.

Яндекс.Метрика